Visualització de contingut web

30/03/2015
31/03/2015 - 25/04/2015 Presentació sol·licitud vot inscrits en CERA LOREG: 75.1
31/03/2015 Publicació DOCV/BOE Decrets dissolució i convocatòria LOREG: 42.2 L.1/87: 14.1
31/03/2015 - 25/04/2015 Sol·licitud a DPOCE documentació electoral LOREG: 74
31/03/2015 - 27/04/2015 Sol·licitud de documentació vot accessible LOREG: 87.2
31/03/2015 - 14/05/2015 Sol·licitud vot per correu LOREG: 72.a
01/04/2015 - 10/04/2015 Comunicació d'ajuntaments a JEZ llocs per a actes de campanya LOREG: 57.1
01/04/2015 - 23/04/2015 Comunicació a JECV o JEP nº compte corrent LOREG: 124 L.1/87: 39.2
01/04/2015 - 10/04/2015 Comunicació a Junta electoral constitució de coalicions LOREG: 44.2
01/04/2015 - 07/04/2015 Comunicació d'ajuntaments a JEZ: emplaçament per a col·locació cartells LOREG: 56.1
01/04/2015 - 10/04/2015 Designació davant JECV d'administrador general L.1/87: 38.1
01/04/2015 - 08/04/2015 Designació per partits Representant General davant JECV L.1/87: 21.1
01/04/2015 - 10/04/2015 Nomenament representants de candidatures davant JECV L.1/87: 21.2
01/04/2015 - 05/04/2015 Ordre CEHE límit gastos electorals i subvencions L.1/87: 40.2-41.2
01/04/2015 - 15/04/2015 Publicació en BOP llocs per a actes de campanya LOREG: 57.2
03/04/2015 - 14/04/2015 Acceptació representants de candidatures davant JEP L.1/87: 21.4
03/04/2015 - 12/04/2015 Comunicació de JECV a JEP de representants de candidatures L.1/87: 21.3
03/04/2015 - 07/04/2015 Constitució inicial JEP I JEZ amb vocals judicials i substitució LOREG: 14.1 Y 2
03/04/2015 - 30/04/2015 Sol·licitud a JEZ utilització locals LOREG: 57.2
06/04/2015 - 13/04/2015 Exposició llistes electorals LOREG: 39.2
06/04/2015 - 13/04/2015 Impugnació cens per representants candidatures LOREG: 39.4
06/04/2015 - 13/04/2015 Presentació reclamacions sobre dades censals DPOCE LOREG: 39.3
06/04/2015 Publicació DPOCE en BOP Seccions, Meses i Locals LOREG: 24.2
06/04/2015 - 16/04/2015 Resolució reclamacions sobre dades censals LOREG: 39.6
07/04/2015 - 12/04/2015 Reclamacions contra delimitacions davant JEP LOREG: 24.3
07/04/2015 - 17/04/2015 Resolució reclamacions contra delimitacions LOREG: 24.3
13/04/2015 - 21/05/2015 Nomenament d'interventors i enviament per JEZ a Meses LOREG: 78.1
15/04/2015 - 20/04/2015 Designació d'administrador de candidatura davant JEP L.1/87: 38.2
15/04/2015 - 20/04/2015 Designació de representants davant JEP per promotors L.1/87: 21.5
15/04/2015 - 20/04/2015 Presentació de candidatures davant la JEP L.1/87: 27.1
17/04/2015 DPOCE exposa rectificacions i comunica als ajuntaments LOREG: 39.6
21/04/2015 - 23/04/2015 Sol·licitud avançament subvencions a JJPP/JECV LOREG: 127 bis.2
22/04/2015 Publicacions de candidatures en DOCV/BOP L.1/87: 28.1
23/04/2015 - 24/04/2015 Revisió per JE d'ofici o per denúncia de irregularitats apreciades L.1/87: 28.2
24/04/2015 Comunicació per JJEE d'irregularitats L.1/87: 28.2
25/04/2015 - 09/05/2015 Al·legacions interessats davant JEZ LOREG: 27.3
25/04/2015 - 02/05/2015 Notificació per JEZ a membres de Mesa LOREG: 27.2
25/04/2015 - 14/05/2015 Resolució al·legacions per la JEZ LOREG: 27.3
25/04/2015 - 29/04/2015 Sorteig per Ajuntaments membres de Mesa LOREG: 26.4
25/04/2015 - 26/04/2015 Subsanació d'irregularitats apreciades o denunciades L.1/87: 28.2
27/04/2015 Proclamació de candidatures per les JJEE L.1/87: 29
27/04/2015 - 07/05/2015 Proposició per candidatures i nomenament vocals JJEE LOREG: 10 Y 11
28/04/2015 Publicacions en DOCV/BOP de candidatures proclamades L.1/87:29
29/04/2015 Comunicació de JEZ a representants llocs reservats cartells LOREG: 56.3
29/04/2015 - 22/05/2015 Concessió bestreta subvenció despeses electorals LOREG: 127bis.4 L.1/87: 42.3
29/04/2015 - 30/04/2015 Presentació de recursos contra proclamacions LOREG: 49.1
01/05/2015 Atribució de locals per les JEZ LOREG: 57.3
01/05/2015 - 12/05/2015 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 75.3
01/05/2015 - 12/05/2015 Remissió per DPOCE documentació electoral
01/05/2015 - 20/05/2015 Remissió vot per elector a la Mesa
01/05/2015 - 02/05/2015 Resolució de recursos presentats LOREG: 49.3
01/05/2015 - 19/05/2015 Vot per correu a Oficina Consular LOREG: 75.4
03/05/2015 - 04/05/2015 Procediment d'empara davant Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
04/05/2015 - 17/05/2015 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 73.2
04/05/2015 - 20/05/2015 Remissió vot per elector a la Mesa LOREG: 73.3
04/05/2015 - 07/05/2015 Resolució del Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
08/05/2015 - 22/05/2015 Campanya Electoral (Partits i Institucional) LOREG: 50 y 51
14/05/2015 - 23/05/2015 Exposició de relació definitiva: Internet i Ajuntaments LOREG: 24.4
15/05/2015 - 24/05/2015 Comunicació de membres mesa impossibilitat LOREG:27.4
19/05/2015 - 23/05/2015 Prohibició de publicació i difusió o reproducció de sondeigs LOREG: 69.7
20/05/2015 - 22/05/2015 Vot presencial en Oficina Consular (urna) LOREG: 75.5
23/05/2015 Enviament del funcionari al MAEC Acta i vots LOREG: 75.8
24/05/2015 Votació
27/05/2015 Escrutini General per Juntes Electorals Provincials LOREG: 103 y 107
31/05/2015 Reclamacions i protestes per representants candidatures LOREG: 108
01/06/2015 Resolució per les JJEE reclamacions i comunicacions a Representants LOREG: 108
02/06/2015 Recursos contra resolucions JJEE LOREG: 108.3
03/06/2015 Remissió expedients a la JECV LOREG: 108.3
04/06/2015 JEP comunica a representants la remisió i emplaça davant JECV LOREG: 108.3
05/06/2015 - 06/06/2015 JECV rep a representants i apoderats candidatures LOREG: 108.3
07/06/2015 JECV resol reclamacions i trasllada a JEP LOREG: 108.3
08/06/2015 Proclamació d'electes per JEP L.1/87: 36
09/06/2015 Publicació d'electes DOCV per JECV L.1/87: 36.2
10/06/2015 - 11/06/2015 Recurs davant JEP contra proclamació electes LOREG: 112.1
11/06/2015 Constitució Corts Valencianes E.A.: 23.4 L.1/87: 14.2.d
Llegenda
  • Administració Autonòmica, JECV i Corts Valencianes
  • Administració de l'Estat
  • Administració Electoral
  • Administració Judicial
  • Altres
  • Partits, Candidats i Electors

JEC: Junta Electoral Central
JECV: Junta Electoral Comunitat Valenciana
JEP: Junta Electoral Provincial
JEZ: Junta Electoral de Zona
OCE: Oficina Cens Electoral
DPOCE: Delegació Provincial Oficina Cens Electoral