Instruccions seleccionades sobre el Procés Electoral

Instruccions seleccionades sobre el Procés Electoral

 • Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals de Comunitat Autònoma i Provincials en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015.
 • Instrucció 7/2011, de 15 de setembre, de la Junta Electoral Central, relativa al procediment d'acreditació de firmes de suport de candidatures al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu previst en els articles 169 i 220 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
 • Acord adoptat per la Junta Electoral Central en relació amb les agrupacions d'electors.
 • Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals que inclou la modificació introduïda per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, de la Junta Electoral Central.
 • Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, quant a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral modificada per la Instrucció 1/2015, de 15 d'abril.
 • Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa en l'article 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
 • Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en relació a l'objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d'inauguració realitzats pels poders públics en període electoral.
 • Excm. Sr. Subsecretari de Foment. Sol·licitud d'aclariment de la Instrucció de la Junta Electoral Central 2/2011 en relació amb les visites a obres públiques que estan en execució, la subscripció de protocols i convenis de col·laboració, així com campanyes publicitàries de promoció de venda de sòls propietat del Ministeri.
 • Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l'article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General quant a la constitució de coalicions electorals.
 • Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació a l'entrega de còpies del cens electoral a les candidatures i a l'enviament de la documentació per a exercir el vot per correu.
 • Instrucció 12/2007, de 25 d'octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emés per l'elector que inclou la modificació introduïda per la Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central.
 • Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l'article 21 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
 • Instrucció 8/2007, de 19 d'abril,sobre interpretació del tràmit d'esmena d'irregularitats previst en l'article 48.1 Llei Orgànica del Règim Electoral General, per incompliment dels requisits dels articles 44 bis i 187.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Instrucció 6/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals Provincials.
 • Instrucció 5/2007, de 12 d'abril, sobre aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Instrucció 4/2007 , de 12 d'abril , sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electrònica com a instrument de propaganda electoral.
 • Instrucció 3/2007, de 22 de març, sobre el límit de despeses electorals en el cas de coincidències d'eleccions locals i d'eleccions a les assemblees legislatives de determinades comunitats autònomes.
 • Instrucció 2/2007, de 22 de març, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l'article 78 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
 • Instrucció de 25 d'abril de 2003, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en Mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals Provincials.
 • Instrucció de 15 de febrer de 2000, sobre delegació de determinades competències en les Juntes Electorals Provincials i en la Junta d'Andalusia, de conformitat amb el que establix l'article 65.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General en relació amb les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 12 de març de 2000.
 • Instrucció de 20 de gener de 2000, sobre documentació que ha d'acompanyar-se en la presentació de les candidatures.
 • Instrucció de 17 de maig de 1999, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les Juntes Electorals Provincials.
 • Instrucció de 27 d'abril de 1999, sobre la subvenció per enviament directe i personal de documentació electoral en el cas d'eleccions simultànies.
 • Instrucció de 15 de març de 1999, sobre la documentació que ha d'acompanyar-se en la presentació de candidatures.
 • Instrucció de 28 de maig de 1995, sobre tramitació dels recursos a què es referix l'article 108.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Agenda