Banner Resultados electorales

Membres de Mesa

Membres de Mesa

Les Meses electorals formen part de l'Administració Electoral, juntament amb les juntes electorals, i els correspon presidir l'acte de la votació, controlar el seu desenrotllament i realitzar el recompte i escrutini dels vots emesos el dia de la votació.

Els membres d'una Mesa electoral són ciutadans/es que faciliten el desplegament del procés electoral el dia de les eleccions i sense la participació i col•laboració dels/de les quals seria molt difícil dur-lo a terme. Cada Mesa electoral està formada per un president o presidenta i dos vocals.

La designació es fa entre el 25 i el 29 d'abril per un sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors i electores de cada Mesa que sàpien llegir i escriure i siguen menors de 70 anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es pot manifestar la renúncia en el termini de set dies.

Tenint en compte que en el sorteig qualsevol elector o electora en pot ser designat/da membre, són necessàries unes pautes d'actuació que servisquen de guia perquè el dia de les eleccions esta funció es faça de la millor manera possible. Estes normes de funcionament les conté el manual de membres de Meses, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per un Acord del Consell, que s'entrega quan es notifica als/a les designats/des la condició de membres d'una Mesa electoral.

Descàrrega manual per als membres de Meses Electorals


En algunes ciutats d'Espanya, entre les quals es troba la ciutat de Torrent, les Meses electorals s'administraran electrònicament, per la qual cosa el manual de membres de Meses és un manual que conté normes de funcionament adaptades a este tipus de gestió de la Mesa.

Descàrrega manual per als membres de les Meses Electorals administrades electrònicament

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president/a i vocal de les Meses electorals modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, de la Junta Electoral Central.

Resolga els seus dubtes

Agenda