On va el vot quan arriba a Espanya?

Les juntes electorals provincials custodien el vot fins al 27 de maig, dia de començament de l'escrutini general.

Eixe dia a les huit del matí, la Junta Electoral Provincial es constituïx en Mesa electoral amb els/les interventors/es que a este efecte designen les candidatures concurrents.

A continuació, el/la president/a procedix a introduir en l'urna els sobres de votació dels/de les residents absents rebuts fins a eixe dia i el/la secretari/ària anota els noms dels/de les votants en la corresponent llista. Tot seguit la Junta escruta tots eixos vots i incorpora els resultats a l'escrutini general.

Agenda