Procediment

Procediment

Del 31 de març al 25 d'abril, els/les espanyols/es inscrits/es en el Cens Electoral de Residents Absents hauran de formular la sol•licitud de vot dirigida a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, a través d'imprés oficial.

L'imprés oficial els serà remés d'ofici. No obstant això, es trobarà disponible des de l'1 d'abril en les oficines consulars, a més de poder obtindre's també telemàticament a través de la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació i del Ministeri de l'Interior.

Junt amb la sol•licitud s'adjuntarà un dels documents següents: fotocòpia del passaport, fotocòpia del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificat de nacionalitat o certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel Consolat d'Espanya del país de residència, als efectes de poder identificar l'elector/a.

  • El/l'elector/a podrà enviar l'imprés de sol•licitud a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, per mitjà d'una de les opcions següents:

1. Per internet amb certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es per mitjà d'un certificat electrònic reconegut associat al seu Document Nacional d'Identitat (DNI).

2. Per internet amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), si no es disposa de certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es per mitjà de la CTT, seguir les instruccions que se li presenten i adjuntar el fitxer de la imatge d'UN dels documents següents:

- Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI).
- Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
- Certificació de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).

3. Per correu postal o per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual es trobe inscrit/a a Espanya, sense tindre en compte els canvis de municipi d'inscripció produïts l'any anterior a la data de la convocatòria. Haurà d'omplir la data, firmar-la i adjuntar un dels documents següents:

- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI).
- Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
- Certificat de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
 

Agenda