Remissió dels vots a Espanya

Finalitzat el termini de votació en urna, el mateix 22 de maig, el/la funcionari/ària consular expedirà una acta que contindrà:

- El nombre de certificats censals rebuts.
- Les incidències succeïdes.
- El nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del depòsit del vot en urna.

L'endemà, el 23 de maig, els sobres depositats pels/per les electors/es i els rebuts per correu junt amb l'acta expedida pel/per la funcionari/ària consular hauran de ser remesos, per mitjà d'enviament electoral, a l'Oficina que, a estos efectes, es constituirà en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, la qual, al seu torn, procedirà a l'enviament urgent d'estos sobres a les juntes electorals provincials.

Agenda