Banner Resultados electorales

Remisió i recepció de la documentació electoral

Remisió i recepció de la documentació electoral

Del 4 al 17 de maig, l'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat a l'elector/a, al domicili per este/a indicat en la sol•licitud o, a falta d'això, aquell que figure en el Cens, la documentació electoral, que estarà integrada per:

- Un full explicatiu.
- Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
- Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
- Un sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'esta.

Si són diversos els processos electorals que concorren, es remetrà la documentació necessària per a poder votar en cada procés.

La recepció de la documentació electoral haurà de realitzar-se personalment per l'elector/a, el qual haurà de firmar personalment el rebut acreditatiu de la recepció del material electoral, i si no està en el seu domicili, s'hi deixarà un avís, amb la indicació que ha d'arreplegar la documentació electoral personalment en l'Oficina de Correus corresponent.

Agenda