Electoral

Electoral

 • Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana.
 • Decret 58/1987, d'11 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la comptabilitat de les candidatures que concórreguen a les eleccions a Corts Valencianes.
 • Decret 54/1999, de 19 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de les dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l'administració electoral, personal al seu servei i personal de les administracions públiques que participen en el desenvolupament del procés electoral autonòmic.
 • Decret 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l'Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament dels processos electorals autonòmics.
 • Llei 7/2003, de 20 de març, de Publicitat Institucional de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 85/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts.
 • Decret 15/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.
 • Correcció d'errades del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.
 • Decret 32/2011, de 25 de març, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.
 • Correcció d'errades del Decret 32/2011, de 25 de març, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i altre material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.
 • Orde 3/2015, de 30 de març, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es determina el color de les paperetes i els sobres de votació de les eleccions a les Corts 2015
 • Orde 5/2015 d'1 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a gastos electorals, així com el límit dels que puguen realitzar els partits, coalicions o agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts.
 • Decret 14/2015, de 30 de gener, del Consell, pel qual nomena els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució 1/2015, de 2 d'abril, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual es constituïx l'òrgan esmentat.
 • Resolució 2/2015, de 2 d'abril, de la Junta Electoral  de la Comunitat Valenciana, per la qual nomena Antonio Vicente Cots Díaz com a vicepresident de l'òrgan esmentat.
 • Decret 35/2015, de 27 de març, del Consell, de convocatòria d'eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 4/2015, de 30 de març, del president de la Generalitat, de dissolució de les Corts i convocatòria d'eleccions.
 • Orde 4/2015, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula el permís dels treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 24 de maig de 2015.

Agenda