Funció Pública Valenciana

Funció Pública Valenciana

  • Resolució de 31 de maig de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació del II Conveni Col.lectiu del Personal Laboral al servei de la Administració Autonòmica.
  • Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.
  • Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.
  • Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Agenda