Campanya electoral

Quan per qualsevol mitjà de comunicació social es difonguen fets que al•ludisquen a candidats/es o dirigents dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que concórreguen a l'elecció, que estos consideren inexactes i la divulgació del qual puga causar-los perjuí, podran exercitar el dret de rectificació de conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 2/1984, de 23 de març, Reguladora del Dret de Rectificació, amb les especialitats següents:

• Si la informació que es pretén rectificar s'haguera difós en una publicació la periodicitat de la qual no permeta divulgar la rectificació, en els tres dies següents a la seua recepció, el/la directora/a del mitjà de comunicació haurà de fer-la publicar a costa seua dins del termini indicat en un altre mitjà de la mateixa zona i de semblant difusió.
• El juí verbal regulat en el paràgraf 2n de l'article 5 de la Llei Orgànica Reguladora del Dret de Rectificació se celebrarà dins dels quatre dies següents al de la petició. (Art. 68 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
 

 

 


 

La distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els distints àmbits de programació que estos tinguen, s'efectuarà conforme al barem següent:

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no van concórrer en les eleccions anteriors o equivalents, o que van concórrer i no van aconseguir representació parlamentària.
b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent obtingut representació en les anteriors eleccions equivalents hagueren aconseguit un resultat inferior al 15 % del total dels vots emesos.
c) Vint minuts per als partits, federacions i coalicions que, havent concorregut en les anteriors eleccions equivalents hagueren aconseguit entre el 15 % i 20 % del total dels vots emesos.
d) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que havent concorregut en les anteriors eleccions equivalents hagueren aconseguit més del 20 % dels vots emesos.
Als efectes del còmput dels vots, que s'hagen d'assignar a cada partit que s'haguera integrat en coalicions o federacions en les anteriors eleccions equivalents, la distribució dels vots es farà en proporció al nombre de diputats/des que cada partit haguera obtingut en el moment de constitució de Les Corts en la legislatura immediata anterior (art. 32.1 i 2 de la Llei Electoral Valenciana).
Si simultàniament a les eleccions a Les Corts se celebren eleccions municipals, només es tenen en compte els resultats de les anteriors eleccions a esta assemblea per a la distribució d'espais en els mitjans de difusió de la Comunitat Valenciana o en els corresponents programes regionals dels mitjans nacionals (art. 63.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
El dret als temps d'emissió gratuïta assenyalats només correspon a aquells partits, federacions i coalicions que presenten candidatures en totes les circumscripcions compreses en l'àmbit de difusió, de programació del mitjà corresponent.
Les agrupacions d'electors que es federen per a realitzar propaganda en els mitjans de titularitat pública tindran dret a cinc minuts d'emissió, si complixen el requisit de representació de candidatures (art. 32 de la Llei Electoral Valenciana).
 

Sí, les candidatures tindran dret a realitzar publicitat en premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titularitat privada, sense que els gastos realitzats en publicitat puguen superar el 20 per cent del límit de gasto previst per als partits, federacions, agrupacions o coalicions en els articles 175.2, 193.2 i 227.2, segons el procés electoral de què es tracte (art. 58.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no es poden contractar espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada (art. 60.1 Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Quan diverses sol•licituds de locals oficials i llocs públics per als actes de campanya són coincidents, s'atribuiran atenent al criteri d'igualtat d'oportunitats i, subsidiàriament, a les preferències dels partits, federacions o coalicions amb nombre més gran de vots en les últimes eleccions equivalent en la mateixa circumscripció (art. 57.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


No. Els partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors des de la convocatòria de les eleccions (31 de març) fins a l'inici legal de la campanya electoral (8 de maig) no podran realitzar publicitat o propaganda electoral, sobre les eleccions a Les Corts, per mitjà de cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals, i no es podran justificar estes actuacions per l'exercici de les seues activitats ordinàries reconegudes per l'article 20 de la Constitució (art. 53, paràgraf 2n Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No obstant això, els poders públics, podran realitzar, en període electoral, una campanya de caràcter institucional destinada a informar i incentivar el vot dels/de les electors/es, sense influir en absolut en l'orientació d'este (art. 30, paràgraf 2n de la Llei Electoral Valenciana i arts. 50, 51 i 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
 

La campanya electoral tindrà una duració de quinze dies, i s'iniciarà el trenta-huité dia posterior a la convocatòria i finalitzarà a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació. Açò és, si és la convocatòria de 31 de març, la campanya electoral s'iniciarà el divendres 8 de maig i finalitzarà el dissabte 23 de maig a les zero hores (art. 51.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La campanya electoral és entesa com el conjunt d'activitats lícites dutes a terme pels/per les candidats/es, partits, federacions, coalicions o agrupacions encaminades a la captació del vot (art. 30.1 de la Llei Electoral Valenciana i art. 50.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El quart dia posterior a la proclamació dels/de les candidats/es, les juntes de zona, atribuïxen els locals i llocs disponibles, en funció de les sol•licituds. És a dir, si és la proclamació de candidats el dia 27 d'abril, s'atribuiran els locals i llocs disponibles l'1 de maig.
Les juntes electorals de zona comunicaran al representant de cada candidatura els locals i llocs assignats (art. 57.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les representants de les candidatures a partir de la publicació en el butlletí oficial de la província de l'especificació dels dies i hores en què seran utilitzats els locals oficials i llocs públics per als actes de campanya, poden sol•licitar davant de les juntes de zona la utilització dels locals i llocs esmentats.
Esta sol•licitud, per tant, podrà ser realitzada depenent de la data de publicació en el butlletí oficial de la província que haurà de ser realitzada dins dels quinze dies següents a la convocatòria d'eleccions, és a dir, entre els dies 1 i 15 d'abril, els dos inclosos (art. 57.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els ajuntaments dins dels deu dies següents al de la convocatòria comunicaran a la junta electoral de zona, que al seu torn comunicarà a la junta electoral provincial, els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral. Açò és, si és la convocatòria d'eleccions de data 31 de març, es comunicarà entre l'1 i 10 d'abril, els dos inclosos.
Esta relació ha de contindre l'especificació dels dies i hores en què cada un siga utilitzable i ha de ser publicada en el butlletí oficial de la província, dins dels quinze dies següents a la convocatòria. És a dir, des de l'1 al 15 d'abril, els inclosos (art. 57.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, a més dels llocs especials gratuïts indicats per a la col•locació de cartells i pancartes, els partits, coalicions, federacions i les candidatures poden col•locar cartells i altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats (art. 55.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, ja que els partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors únicament podran col•locar pancartes i cartells penjats a pals o fanals pel sistema anomenat de banderoles en els llocs reservats com a gratuïts pels ajuntaments (art. 55.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El segon dia posterior a la proclamació de candidats/tes, la junta electoral de zona comunica al/ a la representant de cada candidatura els llocs reservats per als seus cartells. Açò és, si és la proclamació el dia 27 d'abril, es comunicarà el dia 29 d'abril (art. 56.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els ajuntaments, dins dels set dies següents a la convocatòria, comunicaran a la junta electoral de zona corresponent els emplaçaments disponibles per a la col•locació gratuïta de cartells i, si és el cas, pancartes i banderoles. Açò és, si és la convocatòria de 31 de març, la comunicació es realitzarà entre els dies 1 i 7 d'abril, els dos inclosos.
La junta electoral de zona distribuïx els llocs atenent al nombre total de vots que va obtindre cada partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents en la mateixa circumscripció, i s'atribuirà segons les preferències dels partits, federacions o coalicions amb nombre més gran de vots en les últimes eleccions equivalents en la mateixa circumscripció (art. 56.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Des de la convocatòria de les eleccions (31 de març) i fins a la celebració d'estes (24 de maig), queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que continga al•lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitze imatges o expressions coincidents o semblants a les utilitzades en les seues pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.
Així mateix, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o servicis públics o projectes d'estos, siga quina siga la denominació utilitzada, sense perjuí que estes obres o servicis puguen entrar en funcionament en este període (art. 50. 2 i 3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).