Banner Resultados electorales

El cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels qui reunixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats/des, definitivament o temporalment, del dret de sufragi (art. 31.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El cens electoral està compost pel cens dels/de les electors/es residents a Espanya i pel cens dels/de les electors/es residents-absents que viuen en l'estranger (CERA). Cap elector/a no podrà figurar inscrit/a simultàniament en ambdós censos (art. 31.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, el cens electoral és únic per a qualsevol classe d'eleccions, sense perjuí de la seua possible ampliació per a les eleccions municipals i del Parlament Europeu (art. 31.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, per a l'exercici del dret de sufragi actiu és indispensable estar inscrit/a en el cens electoral vigent (art. 2.2 Llei Orgànica del Règim Electoral General)  

El cens electoral és elaborat per l'Oficina del Cens Electoral, òrgan enquadrat en l'Institut Nacional d'Estadística, que s'encarrega de la seua formació i exercix les seues competències sota la direcció i supervisió de la Junta Electoral Central. L'Oficina del Cens Electoral té delegacions provincials i els ajuntaments i consolats actuen com a col•laboradors de l'oficina en les tasques censals (art. 29 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El cens electoral és permanent i la seua actualització és mensual amb referència al dia primer de cada mes.
Esta actualització es realitza, fonamentalment, amb la informació rebuda d'ofici dels ajuntaments, oficines consulars, encarregats del Registre Civil i amb les reclamacions al cens electoral efectuades pels/per les electors/es que resulten estimades (arts. 32, 34 i 35 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 24 de maig de 2015 és el tancat el dia primer del segon mes anterior a la data de convocatòria. És a dir, si la convocatòria és de data 31 de març, el cens electoral és el tancat a 1 de gener de 2015.
No obstant això, la Llei Orgànica del Règim Electoral General inclou un període de rectificació del cens una vegada convocades les eleccions (art. 39.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No. El cens electoral conté la inscripció dels qui reunixen els requisits per a ser electors/es i no es troben privats/des, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. No obstant això, entre ells/es també estan inscrits/es, amb la qualificació de "menor", aquells/es residents que, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, compliran 18 anys. D'ells/es, només podran votar els/les que entre l'1 de gener i el mateix dia de les eleccions (24 de maig de 2015) complisquen 18 anys (art. 35.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En cada una de les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, pot ser consultat per les persones interessades el cens electoral, que es troba permanentment actualitzat. La consulta podrà realitzar-se a través dels ajuntaments, consolats o en la mateixa delegació provincial (art. 38.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
A més, l'Oficina del Cens Electoral remetrà a tots els/les electors/es una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la secció i Mesa en què els correspon votar, i comunicarà igualment als/a les electors/es afectats/des les modificacions de seccions, locals o meses electorals.
Així mateix, es podrà accedir a la consulta per Internet, a través de la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).

És aquella que es forma per a un procés electoral concret i conté els/les electors/es que són majors d'edat en la data de les eleccions i que, per tant, poden votar.

Es podran consultar les llistes electorals en els ajuntaments i consolats del nostre municipi o demarcació, durant els huit dies següents després del sext dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, si la convocatòria de les eleccions és de data 31 de març, les llistes es poden consultar des del 6 d'abril fins al 13 d'abril, ambdós inclosos. Esta consulta podrà realitzar-se, bé per mitjà de l'exposició al públic de les llistes electorals o, si es compta amb estos, a través de mitjans informàtics, sempre prèvia identificació de la persona interessada (art. 39.2. de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Si les dades censals que figuren en les llistes electorals que els ajuntaments i consolats posen a disposició en els seus respectius municipis i demarcacions són errònies, es pot interposar reclamació dirigida a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

El termini per a presentar reclamacions sobre dades censals coincidix amb el termini d'exposició de les llistes electorals. És a dir, els huit dies següents a partir del sext dia posterior al de la convocatòria. És per això, que si la convocatòria és de data 31 de març, les reclamacions podran ser presentades des del 6 fins al 13 d'abril, ambdós inclosos (art. 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Qualsevol persona podrà formular reclamacions directament en la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral. No obstant això, també podrà presentar-les a través dels ajuntaments o consolats, els quals les remetran immediatament a les delegacions respectives (art. 39.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Si es presenta la reclamació en la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, junt amb el model oficial de reclamació, cal presentar:
- El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, i s'hi ha d'adjuntar la seua fotocòpia.
- Certificat d'empadronament en l'Ajuntament sobre les llistes electorals del qual es presenta la reclamació.

Si es presenta la reclamació en l'Ajuntament o Consolat, junt amb el model oficial de reclamació, s'ha de presentar:
- El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, i s'hi ha d'adjuntar fotocòpia del mencionat document.

(Art. 39 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i les disposicions tercera i quarta de l'Orde de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procediment de reclamació administrativa en període electoral).

Es podran formular reclamacions sobre dades censals, si bé, únicament podran ser tingudes en compte les que fan referència a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no-inclusió del/de la reclamant en cap secció del cens de la circumscripció, a pesar de tindre dret a això (art. 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No seran tingudes en compte per a les eleccions convocades les reclamacions que reflectisquen un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, realitzat després de la data de tancament del cens (1 de gener de 2015), i haurà d'exercir el seu dret de vot en la secció corresponent al seu domicili anterior (art. 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, els/les representants de les candidatures podran impugnar del 6 al 13 d'abril, ambdós inclosos, davant de la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagueren registrat un increment de residents significatiu i no justificat, que haja donat lloc a la comunicació que l'Oficina del Cens Electoral està obligada a fer davant de la Junta Electoral Central (arts. 30 c) i 39.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Les reclamacions sobre dades censals es resoldran durant els tres dies posteriors al termini previst per a presentar-les. És a dir, si es poden presentar les reclamacions entre els dies 6 i 13 d'abril, ambdós inclosos, estes es podran resoldre, en un termini de tres dies, entre els dies 6 i 16 d'abril, ambdós inclosos (art. 39.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Les resolucions sobre dades censals seran notificades per la delegació provincial del Cens Electoral a cada un/a dels/de les reclamants, a més de ser notificades als ajuntaments i consolats corresponents.
No obstant això, les rectificacions del cens electoral que s'hagen produït com a conseqüència de les reclamacions, seran exposades al públic el desseté dia posterior a la convocatòria. És a dir, si la convocatòria és de data 31 de març, les rectificacions seran exposades el 17 d'abril (art. 39.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 5 de l'Orde de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procediment de reclamació administrativa en període electoral).

És una targeta que remet l'Oficina del Cens Electoral a tots/es els/les electors/es amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral.
En la targeta censal figuren la secció i Mesa on correspon votar (art. 39.7 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Són acreditacions emeses per l'Oficina del Cens Electoral, una vegada ha finalitzat el període de rectificacions i de reclamacions, que si són presentades pel/per la ciutadà/na el dia de la votació en la Mesa electoral, li permet votar.
No constituïx un mitjà extraordinari d'obtindre la inscripció en el cens, sinó un mitjà de prova de que el/la ciutadà/na està inscrit/a en el cens electoral vigent, encara que no figure en els exemplars certificats de les llistes del cens posats a disposició de les meses electorals (art. 85.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i la Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).

S'expediran certificat censals específics als/a les electors/es que es troben en algun dels supòsits següents:

• Qui figurant en les llistes de votació del cens electoral corresponent a les últimes eleccions celebrades en l'àmbit nacional, o després d'estes en l'àmbit territorial que corresponga al procés electoral, i no apareguen en les llistes entregades a la Mesa electoral en què estaven inscrits, sempre que no figuren en les llistes d'altres meses electorals, com a conseqüència d'un canvi de domicili o de residència degudament justificat, i que no hagen sigut exclosos del cens, com a conseqüència de la conclusió d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda.
• Qui va presentar reclamació administrativa perquè no se li havia inclòs en el cens electoral, i havent sigut acceptada, no figura en les llistes entregades a les meses electorals.
• Qui sense haver comunicat un canvi de domicili que haja donat lloc a la seua inscripció en el cens electoral d'un altre municipi, no figure en l'exemplar certificat de la llista del cens de la Mesa corresponent.
• Qui figure amb dades d'identificació personal errònies en les llistes de la Mesa electoral.
(Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).
 

Podran ser sol•licitats personalment per l'elector/a fins al mateix dia de la votació, abans de l'hora de tancament dels col•legis electorals, davant de la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, o en l'ajuntament respectiu que les remetrà per fax a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, degudament autenticats pel/per la secretari/ària de l'ajuntament o persona en qui delegue (Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).

S'expediran des que finalitza el període de rectificacions i de reclamacions, i fins al mateix dia de la votació (24 de maig), abans de l'hora de tancament dels col•legis electorals (Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).

Sí, la delegació provincial de l'Oficina Electoral podrà remetre'ls per fax a l'ajuntament que hi haja remés la sol•licitud per mandat de l'elector/a (Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).

Sí, seran remesos als/a les electors/es afectats/des, quan el nombre d'omissions indegudes en les llistes del cens electoral o altres circumstàncies excepcionals així ho aconsellen, en garantia del dret fonamental de sufragi (Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central).

Agenda