Banner Resultados electorales

enquestes electorals

La Junta Electoral Central vetla perquè les dades i informacions dels sondejos publicats no continguen falsificacions, ocultacions o modificacions deliberades (art. 69.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La Junta Electoral Central pot demanar de qui haja realitzat un sondeig o enquesta publicat la informació tècnica complementària que jutge oportú a fi d'efectuar les comprovacions que estime necessàries. Esta informació no pot estendre's al contingut de les dades sobre les qüestions que, d'acord amb la legislació vigent, siguen d'ús propi de l'empresa o el/la seu/a client/a (art. 69.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els mitjans informatius que hagen publicat o difós un sondeig, que viole les disposicions de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, estan obligats a publicar i difondre, en el termini de tres dies, les rectificacions requerides per la Junta Electoral Central, i anunciar la seua procedència i el motiu de la rectificació, i es programaran o es publicaran en estos espais o pàgines que la informació rectificada.
Si el sondeig o enquesta que es pretén modificar s'haguera difós en una publicació la periodicitat de la qual no permet divulgar la rectificació en els tres dies següents a la seua recepció, el/la directora/a del mitjà de comunicació haurà de fer-la publicar a costa seua i indicaran esta circumstància, dins del termini indicat, en un altre mitjà de la mateixa zona i de semblant difusió (art. 69.4 i 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí que poden ser objecte de recurs davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la forma prevista en la Llei Reguladora i sense que siga preceptiu el recurs previ de reposició (art. 69.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí. S'entén que el dia de la votació es poden realitzar sondejos i enquestes així com també publicar estos ja que la Llei Orgànica del Règim Electoral General només prohibix la publicació, difusió i reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació durant els cinc dies anteriors al dia de la votació. No obstant això, i de conformitat amb la doctrina de la Junta Electoral Central, les enquestes i sondejos durant la jornada electoral s'hauran de realitzar fora dels col•legis electorals i dels seus voltants.
De cap manera estos sondejos i enquestes poden constituir un mitjà per a realitzar propaganda electoral, ja que està prohibida la seua realització tant en els col•legis electorals com en els seus voltants segons disposa l'article 93 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
(Art.69.7 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i acord de la Junta Electoral Central de 9 de juny de 2004).

Durant els cinc dies anteriors al de la votació, queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació. És a dir, si és la votació el dia 24 de maig, es prohibix la publicació, difusió i reproducció dels sondejos entre els dies 19 i 23 de maig, els dos inclosos (art. 69.7 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, i en el cas que les realitzen, els resultats d'estes, quan així ho sol•liciten, han de ser llocs en coneixement de les entitats polítiques concurrents a les eleccions en l'àmbit territorial de l'enquesta en el termini 48 hores des de la sol•licitud (art. 69.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

S'aplicarà el següent règim de publicació d'enquestes electorals:
Els/les realitzadors/es de tot sondeig o enquesta, sota la seua responsabilitat, han d'acompanyar-la de les especificacions següents:
a) Denominació i domicili de l'organisme o entitat, pública o privada o de la persona física que haja realitzat el sondeig, així com de la que hi haja encarregat la seua realització.
b) Característiques tècniques del sondeig, que incloguen necessàriament els punts següents: sistema de mostreig, grandària de la mostra, marge d'error d'esta, nivell de representativitat, procediment de selecció dels/de les enquestats/des i data de realització del treball de camp.
c) Text íntegre de les enquestes plantejades i nombre de persones que no han contestat a cada una d'estes.
(Art. 69.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Agenda