Banner Resultados electorales

escrutini

Una vegada acabada la votació comença, tot seguit, l'escrutini de les meses electorals (art. 95.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'escrutini es realitza de la manera següent:
- El/la president/a extrau, un a un, els sobres de l'urna i llig en veu alta la denominació de la candidatura o, si és el cas, el nom dels/de les candidats/es votats/des. El/la president/a, una vegada llegida la papereta, ha de mostrar-la als/a les vocals, interventors/es i apoderats/des (art. 95.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
- Acabat el recompte, es confrontarà el total de sobres amb el de votants anotats en les llistes numerades que porten els/les vocals i interventors/es per l'orde que s'ha emés el vot, segons el que establix l'article 86.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
- A continuació el/la president/a preguntarà si hi ha alguna protesta que fer contra l'escrutini. Si n'hi ha, la resol la Mesa per majoria.
- Posteriorment, el/la president/a ha d'anunciar en veu alta el resultat, i especificarà el nombre d'electors/es censats/des, el de certificacions censals aportades, el nombre de votants, el nombre de paperetes nul•les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per una candidatura (art. 97.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
- La Mesa farà públics immediatament els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini i la fixarà sense cap demora en la part exterior o en l'entrada del local (art. 98.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

És nul el vot emés en sobre o papereta diferent del model oficial, així com l'emés en papereta sense sobre o en sobre que continga més d'una papereta de distinta candidatura.
Si el sobre conté diverses paperetes de la mateixa candidatura, el vot és vàlid, però compta com un únic vot.
Seran també nuls en tots els processos electorals els vots emesos en paperetes en què s'hagueren modificat, afegit o ratllat noms de candidats/tes compresos en estes o alterat l'orde de col•locació, així com aquelles en què s'haguera introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat (art. 96.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre introduït en l'urna electoral que no continga papereta (art. 96.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Són els vots que es computen a favor d'una candidatura, que no s'han anul•lat per cap defecte, i els vots que estan en blanc (art. 108.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
En el supòsit de contindre més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid (art. 96.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'orde per a realitzar l'escrutini en estos casos ve establit per l'article 95.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i és el següent: primer Parlament Europeu; segon, Congrés dels Diputats; tercer, Senat; quart, entitats locals; quint, assemblea legislativa de les comunitats autònomes i finalment els consells i cabildos insulars.

En les eleccions del dia 24 de maig es farà primer el recompte de les entitats locals i després el de l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Valenciana (art. 95.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, el recompte de vots és públic, per la qual cosa qualsevol persona pot estar present en el recompte dels vots de qualsevol Mesa, sempre que no entorpisca ni pertorbe la realització d'este, en cas contrari podrà ser expulsada pel/per la president/a (art. 95.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les notaris/àries en l'exercici de les seues funcions, els/les representants de les llistes o els/les membres d'alguna candidatura, en cas de tindre dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel/per la president/a de la Mesa en l'escrutini, podran demanar-la en l'acte per al seu examen i se li haurà de concedir perquè l'examine (art. 95.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Els/les vocals de la Mesa, els/les interventors/es i apoderats/des no necessiten sol•licitar este examen, atés que el/la president/a ha de mostrar-los cada papereta després de llegir-la (art. 95.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'elector/a pot manifestar al concloure l'escrutini la seua protesta o reclamació que haurà de fer-se constar en l'acta de la sessió (art. 97.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Finalitzat l'escrutini, les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presència dels concurrents a excepció d'aquelles a què s'haguera negat validesa o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'uniran a l'acta i s'arxivaran amb esta, una vegada rubricades pels membres de la Mesa (art. 97.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En cada Mesa electoral hi ha un/a representant de l'Administració que, una vegada conclou l'escrutini, rep del/de la president/a de la Mesa una còpia de l'acta d'escrutini amb els resultats d'eixa Mesa, només als efectes de facilitar la informació provisional sobre els resultats de l'elecció a la Generalitat.
Així mateix, s'entregarà també una còpia de l'acta als respectius representants de cada candidatura que, trobant-se presents, la sol•liciten o, si és el cas, als/a les interventors/es, apoderats/des o candidats/es. No s'expedirà més d'una còpia per candidatura (art. 98.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, els resultats que es donen el dia de les eleccions per part del Govern no tenen cap validesa jurídica, ja que estem davant de resultats provisionals i no definitius.
El/la representant de l'Administració facilita al Govern la informació provisional sobre els resultats de les eleccions (art. 98.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'escrutini oficial i definitiu el realitza les juntes electorals que corresponga (en el cas de les eleccions a Les Corts, és la junta electoral provincial de cada circumscripció, art. 26 de la Llei Electoral Valenciana), i comença tres dies després de les eleccions.
Es denomina escrutini general i és un acte únic que té caràcter públic (art. 103 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'escrutini haurà de concloure no més tard del sext dia posterior al de les eleccions (art. 107.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, els resultats oficials són publicats en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (art. 108.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Les juntes electorals provincials arxivaran un exemplar de l'acta de proclamació d'electes. Remetran el segon a Les Corts i el tercer a la junta electoral de la Comunitat Valenciana que, en el període màxim de quaranta dies a partir dels actes d'escrutini, procedirà a la publicació en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense perjuí dels recursos contenciosos electorals contra la proclamació d'electes/as (art. 36.2.d de la Llei Electoral Valenciana).

La proclamació dels/de les electes serà el dia 8 de juny, quinze dies després d'haver-se realitzat les eleccions el 24 de maig (art. 36 de la Llei Electoral Valenciana i art. 108.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

De conformitat amb el que establix el Règim Electoral General, la junta electoral provincial és la competent per a realitzar la proclamació dels/de les candidats/es electes (art. 36.1 de la Llei Electoral Valenciana).

El procediment que se seguirà és el següent:
a) L'acta de l'escrutini s'estendrà per duplicat i la subscriurà el/la president/a i el/la secretari/ària de la junta, i contindrà menció expressa del nombre d'electors/es, dels vots vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc i dels vots obtinguts per cada candidatura. En estes es ressenyaran també les protestes i reclamacions produïdes i les resolucions adoptades sobre estos.
b) La junta arxivarà un dels dos exemplars de l'acta de l'escrutini. Remetrà immediatament el segon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè esta determine i declare quines candidatures han complit el requisit imposat per l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia.
c) Acte seguit, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana posarà la seua declaració en coneixement de les juntes electorals provincials perquè estes, en conseqüència, realitzen la proclamació definitiva en acta per triplicat, que contindrà els extrems especificats en l'apartat a per a l'acta d'escrutini, així com els escons obtinguts per cada candidatura i la relació nominal dels/de les electes.
d) Les juntes electorals provincials arxivaran un exemplar de l'acta de proclamació d'electes/as. Remetran el segon a Les Corts i el tercer a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que, en el període màxim de quaranta dies a partir dels actes d'escrutini, procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense perjuí dels recursos contenciosos electorals contra la proclamació d'electes (art. 36.2 de la Llei Electoral Valenciana).

S'entregaran còpies certificades de l'acta de proclamació d'electes als/a les representants de les candidatures que ho sol•liciten. Així mateix, s'expediran als/a les electes credencials de la seua proclamació. Les juntes podran acordar que estes certificacions i credencials siguen remeses immediatament a les persones interessades a través del/de la representant de la candidatura (art. 36.3 de la Llei Electoral Valenciana).
 

Agenda