Gastos i subvencions electorals

Tota candidatura ha de tindre un/a administrador/a electoral responsable dels seus ingressos i gastos i de la seua comptabilitat. Les candidatures que qualsevol partit, federació o coalició presente dins de la mateixa província tenen un/a administrador/a comú.
La comptabilitat s'ajustarà en tot cas als principis generals continguts en el vigent Pla General de Comptabilitat (art. 121 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 37.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Els partits, federacions o coalicions que presenten candidatura en més d'una província han de tindre, a més, un/a administrador/a general.
L'administrador/a general respon de tots els ingressos i gastos electorals realitzats pel partit, federació o coalició i per les seues candidatures, així com de la corresponent comptabilitat.
Els/les administradors/es de les candidatures actuen sota la responsabilitat de l'administrador/a general (art. 122 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 37.1 de la Llei Electoral Valenciana).

No podran ser designats/des administradors/es electorals:
a) Qui hagen sigut condemnats/des per sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que dure la pena.
b) Els/les condemnats/des per sentència, encara que no siga ferm, per delictes de rebel•lió, de terrorisme, contra l'Administració pública o contra les institucions de l'Estat quan esta haja establit la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes que preveu la legislació penal.
(Art. 123.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les representants de les candidatures i els/les representants generals dels partits, federacions o coalicions poden acumular la condició d'administrador/a electoral (art. 123.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, els/les candidats/es no poden ser administradors/es electorals (art. 123.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 37.3 de la Llei Electoral Valenciana).

L'administrador/a general serà designat/da pels/per les representants generals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, per mitjà d'un escrit presentat davant de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana abans de l'onzé dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, si és la convocatòria de data 31 de març, es podran designar des del dia 1 al 10 d'abril, els dos inclosos. L'escrit haurà de contindre el nom i cognoms de la persona designada i la seua acceptació expressa (art. 38.1 de la Llei Electoral Valenciana i art. 174.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La designació dels/de les administradors/es de les candidatures es farà davant de la junta electoral provincial pel/per la representant de la candidatura en l'acte de presentació d'esta. L'escrit firmat per este/a haurà de contindre a més l'acceptació dels/de les designats/des i de l'administrador/a general. Les juntes electorals provincials comunicaran a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els/les designats/des en les seues circumscripcions (art. 38.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Els/les administradors/es de les candidatures dels partits polítics, federacions i coalicions són nomenats per escrit, davant de la junta electoral provincial corresponent pels/per les seus/es representants generals entre el quinzé i el vinté dia posterior a la convocatòria d'eleccions. És a dir, si és la convocatòria d'eleccions de data 31 març, es designaran entre el 15 i el 20 d'abril, els dos inclosos. L'escrit esmentat haurà d'expressar l'acceptació de la persona designada. Les juntes electorals provincials comunicaran a la Junta Electoral Central els/les administradors/es designats/des en la seua demarcació.
Els/les promotors/es de les agrupacions d'electors designen els/les administradors/es de les seues candidatures davant de la junta electoral provincial, dins dels dos dies següents a l'acte de presentació de la candidatura (arts. 174.2 i 192.2 i 3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les administradors/es generals i els/les de les candidatures, comuniquen a la Junta Electoral Central i a les juntes provincials, respectivament, els comptes oberts per a la recaptació de fons (art. 124.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'obertura de comptes es pot realitzar a partir de la data de nomenament dels/de les administradors/es electorals, en qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis. La comunicació s'ha de realitzar en les 24 hores següents a l'obertura dels comptes (art. 124.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 39.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Les imposicions realitzades per tercers en estos comptes hauran de ser restituïdes pels partits, federacions, coalicions o agrupacions que les van promoure (art. 124.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Són administradors/es electorals els/les administradors/es generals i els/les administradors/es de les candidatures.
Poden ser designats/des com a administrador/a electoral qualsevol ciutadà/na, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics (art. 123.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 37.4 de la Llei Electoral Valenciana).