L'administració electoral

Què és l'Administració electoral?

L'Administració electoral és l'òrgan encarregat de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral i del principi d'igualtat en l'accés als càrrecs públics, sense perjuí de les competències que corresponen als tribunals (art. 15.1 de la Llei Electoral Valenciana).

Com està composta l'Administració electoral?

L'Administració electoral està composta per la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, les juntes electorals provincials i les juntes electorals de zona, així com per les meses electorals (art. 8.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l'art. 15.2 de la Llei Electoral Valenciana).

On tenen la seu cada una de les Juntes Electorals?

La Junta Electoral Central la té a Madrid; la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, a Les Corts, les juntes electorals provincials, a les capitals de província, i les juntes electorals de zona, a les localitats cap dels partits judicials que coincidixen amb els de les eleccions locals de 1979 (art. 8.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 16.4 de la Llei Electoral Valenciana).

Quina és la composició de la Junta Electoral Central?

La Junta Electoral Central és un òrgan permanent i està composta per:
• Huit vocals magistrats/des del Tribunal Suprem.
• Cinc vocals catedràtics/ques de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia, en actiu.
Els/les vocals designats/des seran nomenats/des pel Reial Decret i continuaran en el seu mandat fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral Central, a l'inici de la següent legislatura.
Els/les vocals elegixen, d'entre els d'origen judicial, el/la president/a i vicepresident/a de la Junta en la sessió constitutiva.
El/la president/a de la Junta Electoral Central estarà exclusivament dedicat/da a les funcions pròpies de la Junta Electoral des de la convocatòria d'un procés electoral fins a la proclamació dels/de les electes i, si és el cas, fins a l'execució de les sentències dels procediments contenciosos, inclòs el recurs d'empara.
El/la secretari/ària de la Junta Electoral Central és el/la secretari/ària general del Congrés dels Diputats, qui participa amb veu i sense vot en les seues deliberacions i és qui custòdia la documentació de qualsevol classe corresponent a la Junta.
El/la director/a de l'Oficina del Cens Electoral participa amb veu però sense vot en la Junta Electoral Central (art. 9 i 12 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Quan es constituïx la Junta Electoral Central?

Els/les seus/es membres seran designats/des als noranta dies següents a la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats.
Quan la proposta dels/de les cinc vocals catedràtics/ques de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia no tinga lloc en el mencionat termini, la Mesa del Congrés dels Diputats, oïts els grups polítics presents en la Cambra, procedirà a la seua designació, en consideració a la representació existent.
Els/les vocals designats/des seran nomenats per reial decret i continuaran en el seu mandat fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral Central, a l'inici de la següent legislatura (art. 9.2 i 3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Quines competències té la Junta Electoral Central?

Sense perjuí de les altres competències atribuïdes a la Junta Electoral Central per altres preceptes de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, l'article 19.1 i 5 d'esta li assigna les següents:

a) Dirigir i supervisar l'actuació de l'Oficina del Cens Electoral.
b) Informar els projectes de disposicions que en allò que s'ha relacionat amb el cens electoral es dicten en desplegament i aplicació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
c) Cursar instruccions de compliment obligatori a les juntes electorals provincials i, si és el cas, de comunitat autònoma, en qualsevol matèria electoral.
d) Resoldre, amb caràcter vinculant, les consultes que li eleven les juntes provincials i, si és el cas, les juntes electorals de cada una de les comunitats autònomes.
e) Revocar d'ofici, en qualsevol temps o a instància de part interessada, dins dels terminis de l'art. 21 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, les decisions de les juntes electorals provincials i de les juntes electorals de les comunitats autònomes respectives, quan s'oposen a la interpretació de la normativa electoral realitzada per la Junta Electoral Central.
f) Unificar els criteris interpretatius de les juntes electorals provincials i de les juntes electorals de les respectives comunitats autònomes en l'aplicació de la normativa electoral.
g) Aprovar, a proposta de l'Administració de l'Estat o de les administracions de les comunitats autònomes, els models d'actes de constitució de meses electorals, d'escrutini, de sessió, d'escrutini general i de proclamació d'electes.
h) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigisquen, d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General o amb qualsevol altra disposició que li atribuïsca eixa competència.
i) Vetlar pel compliment de les normes relatives als comptes i als gastos electorals per part de les candidatures durant el període entre el dia de la convocatòria i el centé dia posterior al de celebració de les eleccions.
j) Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.
k) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no siguen constitutives de delicte i imposar multes fins a la quantia màxima prevista en la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
l) Expedir les credencials als/a les diputats/des, senadors/es, regidors/es, diputats/es provincials en cas de vacant per defunció, incapacitat o renúncia, una vegada finalitzat el mandat de les juntes electorals provincials i de zona.
m) En cas d'impagament de les multes imposades per esta, ha de remetre, a l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda, certificat del descobert per a exacció de la multa per via de constrenyiment.
 

Quina és la composició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana?

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent i està compost per:
• President/a: correspondrà al president/a del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
• Vicepresident/a: serà elegit/da entre els/les vocals d'origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta, convocada pel/per la seu/a secretari/ària.
• Vocals:
- Tres magistrats/des del Tribunal Superior de Justícia Valencià.
- Tres catedràtics/ques o professors/es titulars de dret, en actiu, de les universitats valencianes.
El/la secretari/ària de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el/la lletrat/da major de Les Corts. Participa amb veu però sense vot en les seues deliberacions, i custòdia la documentació corresponent a la Junta Electoral.
Així mateix, participarà amb veu però sense vot, en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, un/a representant de l'Oficina del Cens Electoral designat/da pel/per la seu/a director/a (art. 16 de la Llei Electoral Valenciana).

Quan es constituïx la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana?

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de constituir-se en el termini de cinc dies des de la publicació del decret de nomenament dels/de les seus/es membres (art. 17.4 de la Llei Electoral Valenciana).

Quina competència té la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana?

Sense perjuí de les competències assignades a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana per la legislació electoral vigent, l'art. 20.1 de la Llei Electoral Valenciana li assigna les següents:
a) Resoldre les consultes que li eleven les juntes electorals provincials i dictar instruccions a estes en matèria de la seua competència.
b) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigisquen d'acord amb la Llei Electoral Valenciana, o qualssevol altres disposicions que li atribuïsquen l'esmentada competència.
c) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.
d) Determinar i declarar en les eleccions a Les Corts quines candidatures han obtingut un nombre de vots superior al 5% dels emesos a la Comunitat Valenciana.
e) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no estiguen reservades als tribunals i altres òrgans, i imposar les multes establides en la Llei Electoral Valenciana.
f) Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais en els mitjans de comunicació de propietat pública, i en general, garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral.
g) Les altres funcions que li encomane la llei o un altre tipus de normes en matèria electoral.

Quin quòrum és necessari perquè les reunions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana siguen vàlides?

Perquè les reunions de la Junta se celebren vàlidament es necessita la participació, d'almenys, quatre dels seus membres amb dret de vot (art. 17.5 de la Llei Electoral Valenciana).

On es troben incloses les resolucions o consultes efectuades a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana?

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana haurà de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana les seues resolucions o el contingut de les consultes evacuades, per orde del/de la seu/a president/a, quan el caràcter general d'estes ho faça convenient (art. 20.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Pot un/a membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ser candidat/a en les eleccions?

No. No obstant això, en el cas que qualsevol membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana pretenga concórrer a les eleccions, ho comunicarà al/a la seu/a president/a, en el termini de tres dies des de la publicació del decret de convocatòria electoral. És a dir, si la convocatòria és de data 31 de març, ho podrà comunicar fins al 3 d'abril. La substitució, que es produirà en el termini màxim de quatre dies mitjançant un decret del Consell, serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l'endemà (art. 17.3 de la Llei Electoral Valenciana)

Com està composta la Junta Electoral Provincial?

La junta electoral provincial està composta per:
• Tres vocals, magistrats/des de l'audiència provincial corresponent. Elegiran, d'entre ells/es, el/la president/a de la Junta.
• Dos vocals nomenats/des per la Junta Electoral Central entre catedràtics/ques i professors/es titulars de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia o juristes de reconegut prestigi residents a la província. La designació d'estos vocals tindrà lloc una vegada proclamades les candidatures.
Els/les presidents/es de les juntes electorals provincials estaran exclusivament dedicats a les funcions pròpies de les seues respectives juntes electorals des de la convocatòria d'un procés electoral fins a la proclamació d'electes i, si és el cas, fins a l'execució de les sentències dels procediments contenciosos, inclòs el recurs d'empara previst en l'art. 114.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
El/la secretari/ària de la Junta Provincial és el/la secretari/ària de l'audiència respectiva, i si n'ha més d'un/a, el/la més antic/ga. Participa amb veu, però sense vot en les deliberacions.
Els/les delegats/des provincials de l'Oficina del Cens Electoral participen amb veu però sense vot en les juntes electorals provincials (arts.10 i 12 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Quines competències tenen les Juntes Electorals Provincials?

Atenent el superior criteri de la Junta Electoral Central, les juntes electorals provincials podran:
a) Cursar instruccions de compliment obligatori a les juntes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.
b) Resoldre de manera vinculant les consultes que els eleven les juntes electorals de zona.
c) Revocar d'ofici, en qualsevol temps o instància de part interessada, dins dels terminis previstos en l'art. 21 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, les decisions de les juntes electorals de zona quan s'oposen a la interpretació realitzada per la junta electoral provincial.
d) Unificar els criteris interpretatius de les juntes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.

Així mateix, i dins del seu àmbit territorial, a les juntes electorals provincials correspon:
e) Resoldre les queixes, reclamacions i els recursos que se'ls dirigisquen d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General o amb qualsevol altra disposició que els atribuïsca la mencionada competència.
f) Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.
g) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no siguen constitutives de delicte i imposar multes fins a la quantia màxima de 1.200 euros.

Finalment, tenen assignada la funció següent:
h) En cas d'impagament de les multes imposades per estes, remetre a l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda certificat del descobert per a l'exacció de la multa per via de constrenyiment (art. 19.2, 3 i 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Com està composta la Junta Electoral de Zona?

La junta electoral de zona està composta per:
•Tres vocals, jutges/ses de primera instància o instrucció. Entre ells, elegixen el president/a de la junta electoral de zona.  
•Dos vocals designats/des per la junta electoral provincial, entre llicenciats/des en Dret o en Ciències Polítiques i en Sociologia, residents en el partit judicial. La designació d'estos/as vocals tindrà lloc una vegada proclamades les candidatures. Quan la proposta no tinga lloc abans del començament de la campanya electoral, la junta electoral provincial els/les nomenarà.
El/la secretari/ària de la junta electoral de zona és el/la secretari/ària del jutjat de primera instància corresponent i, si n'hi ha diversos, el/la del jutjat degà.
Els/les secretaris/àries dels ajuntaments són delegats/des de les juntes electorals de zona i actuen sota la seua estricta dependència (art. 11 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Quina competència tenen les Juntes Electorals de Zona?

Dins del seu àmbit territorial, a les juntes electorals de zona correspon:
a) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se'ls dirigisquen d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General o amb qualsevol altra disposició que els atribuïsca eixa competència.
b) Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.
c) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral sempre que no siguen constitutives de delicte i imposar multes fins a la quantia màxima de 600 euros.

Així mateix, els correspon:
d) En cas d'impagament de les multes imposades per esta han de remetre, a l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda, certificat del descobert per a l'exacció de la multa per via de constrenyiment.
e) Garantir l'existència en cada Mesa electoral dels mitjans a què es referix l'art. 81 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, és a dir:
• Comptar amb una urna per a cada una de les eleccions que hagen de realitzar-se i amb una cabina de votació.
• Disposar d'un nombre suficient de sobres i de paperetes de cada candidatura, que estaran situats en la cabina o prop d'esta.
• Les urnes, cabines, paperetes i sobres de votació han d'ajustar-se al model legalment establit.
(Art. 19.2, 4 i 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
 

 

Poden els/les electors/es formular consultes a les Juntes?

Si, els/les electors/es podran formular, per escrit, consultes a la junta electoral de zona del seu lloc de residència (art. 20, paràgraf primer i quart de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Poden els partits polítics, associacions, coalicions o federacions i agrupacions d'electors formular consultes a les Juntes?

Sí, podran formular consultes a la junta electoral provincial o a la junta electoral de zona corresponent, sempre que a la seua respectiva jurisdicció corresponga l'àmbit competencial del consultant. Així mateix, quan es tracten de qüestions de caràcter general que puguen afectar més d'una junta provincial, estes s'elevaran, per escrit, a la Junta Electoral Central (art. 20, paràgraf segon i quart, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Poden les autoritats i corporacions públiques formular consultes a les Juntes?

Sí, podran consultar, per escrit, directament a la junta a la jurisdicció de la qual corresponga l'àmbit de competència del consultant (art. 20, paràgraf tercer i quart, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Cada Junta resoldrà les consultes que se li plantegen?

Com a regla general, cada junta resoldrà la consulta que se li plantege, llevat que per la seua importància, segons el seu criteri o per estimar convenient que es resolga amb un criteri de caràcter general, decidisca elevar-la a la Junta Superior (art. 20, paràgraf quart, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Són definitius els acords que sobre les consultes realitzen les Juntes o es poden recórrer?

No. La Llei Orgànica del Règim Electoral General establix que sempre que no es preveja un altre procediment específic de revisió judicial, podran recórrer-se els acords que adopten les juntes provincials de zona i les juntes de cada una de les comunitats autònomes, davant de la junta de superior categoria. Esta ha de resoldre durant els períodes electorals en el termini de cinc dies i, fora d'estos, en el de deu. Ambdós terminis s'inicien des de la interposició del recurs (art. 21.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
La interposició tindrà lloc dins de les vint-i-quatre hores següents a la notificació de l'acord i davant de la junta que l'haguera dictat. Esta, amb el seu informe, ha de remetre l'expedient en el termini de quaranta-huit hores a la junta que haja de resoldre'l, i no cabrà cap recurs administratiu o judicial contra la resolució d'esta última (art. 21.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

novembre 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5