la votació

Quan comença la votació?

El dia 24 de maig a les 9.00 hores s'iniciarà la votació (art. 84.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Quan finalitza la votació?

La votació finalitzarà el dia 24 de maig a les 20.00 hores (art. 84.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Es pot votar si l'elector/a es troba en el col•legi electoral i el/la president/a acaba d'anunciar el final de la votació?

Sí, es permet votar si a l'hora de tancament l'elector/a es troba en el local electoral o en l'accés al local (art. 88.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Pot interrompre's la votació del dia 24 de maig?

Sí. El/la president/a haurà d'interrompre la votació quan s'hi advertisca l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no puga suplir-la per mitjà de paperetes subministrades pels/per les apoderats/des o interventors/es de la candidatura corresponent.
El/la president/a comunicarà la seua decisió d'interrompre la votació a la junta de zona, perquè esta proveïsca el seu subministrament (art. 84.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Quant pot durar la interrupció de la votació del dia 24 de maig?

La interrupció no pot durar més d'una hora, i la votació es prorrogarà tant temps com esta haguera estat interrompuda (art. 84.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Què ocorre si la interrupció de la votació del dia 24 de maig dura més d'una hora?

La regla general és que la interrupció de la votació no ha de durar més d'una hora. No obstant això, si la interrupció és lleument superior a una hora, la Mesa acordarà continuar la votació amb la consegüent pròrroga durant el temps que la votació haguera estat interrompuda i no s'entendrà com una irregularitat invalidant de l'acció. No obstant això, si la interrupció és substancialment superior a una hora, és a la junta electoral de zona corresponent a què pertoca valorar si prolonga la interrupció durant el temps apreciablement superior a l'hora per a evitar així la repetició de l'acte de votació quaranta-huit hores després, quan ja es coneixen els resultats generals, o si bé suspén esta i convoca per a una nova votació dins dels dos dies següents.


Què ocorre amb els vots emesos abans de la interrupció?

En cas d'interrupció durant una hora per falta de paperetes, els vots emesos abans d'esta es computaran com a vàlids (art. 84.3 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Es pot suspendre la votació del dia 24 de maig?

Sí. Per causa de força major podrà no iniciar-se o suspendre's la votació sota la responsabilitat del/de la president/a de la Mesa, qui realitzarà un escrit en què explique raonadament els motius de la suspensió i enviarà immediatament després de fer-lo, ja siga en mà o per correu certificat, una còpia certificada a la junta provincial, perquè esta comprove la certesa i suficiència dels motius i declare o exigisca les responsabilitats que resulten. De la mateixa manera, es podrà suspendre si la interrupció de la votació és superior a una hora (art. 84.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Què ocorre amb els vots emesos abans de la suspensió?

Els vots emesos abans de la suspensió no es tindran en compte, ni es procedirà al seu escrutini.
El/la president/a de la Mesa ordenarà, immediatament, la destrucció de les paperetes depositades en l'urna i ho reflectirà en el mateix escrit en el qual explica els motius de la suspensió de la votació i haurà de remetre una còpia certificada d'este a la junta provincial (art. 84.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Què ocorre si no es disposen de paperetes per a la votació del dia 24 de maig en una Mesa electoral?

Per analogia amb el que disposa l'article 80.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, haurà de convocar-se una nova votació 48 hores després en el municipi les meses del qual no van disposar de paperetes (art. 84.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i Acord de la Junta Electoral Central, de 28 de maig de 1995).


Què ocorre si en anar a votar l'elector/a no troba les paperetes d'alguna de les candidatures?

En este cas, haurà de comunicar-li-ho immediatament al/a la president/a de la Mesa, qui haurà d'interrompre la votació fins que es corregisca la falta de paperetes (art. 84.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Com s'ha d'actuar en el cas que alguna persona o grup de persones coaccione o intimide els/les votants?

Si alguna persona o grup de persones intenta coaccionar o intimidar els/les votants, estos hauran de comunicar-li-ho immediatament al/a la president/a de la Mesa que, com a autoritat dins del local electoral, serà l'encarregat/da de conservar l'orde, assegurar la llibertat dels/de les electors/es i mantindre l'observança de la llei.
El/la president/a de la Mesa vetlarà perquè l'entrada del local es mantinga lliure i accessible en tot moment de la votació per a totes aquelles persones que tenen dret a entrar (art. 91.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Quines persones tenen dret a entrar en els locals de les seccions electorals?

Tenen dret a entrar en els locals de les seccions electorals, els/les seus/es electors/es, els/les representants de les candidatures i els que en formen part; els/les seus/es apoderats/des i interventors/es; els notaris/àries, per a donar fe de qualsevol acte relacionat amb l'elecció i que no s'opose al secret de la votació; els/les agents de l'autoritat que el/la president/a requerisca; els/les membres de les juntes electorals i els/les jutges/ses d'instrucció i els/les seus/es delegats/des; així com les persones designades per l'Administració per a demanar informació sobre els resultats de l'escrutini (art. 91.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Els/les notaris/àries pertanyents a una altra demarcació poden donar fe d'actes relacionats amb l'elecció?

Sí, els/les notaris/àries pertanyents a una altra demarcació poden donar fe dels actes relacionats amb l'elecció, sempre que estiguen dins de la mateixa província, i no necessiten per a això cap autorització especial.
Per a això, durant el dia de la votació, els/les notaris/àries han de trobar-se a disposició dels partits, coalicions, federacions i agrupacions en el seu domicili o en el lloc on habitualment desenrotllen la seua funció (art. 91.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Pot entrar en el local de la secció electoral alguna persona que porte armes o instruments susceptibles de ser usats com a tals?

No, cap persona pot entrar en el local de la secció electoral portant armes o instruments susceptibles de ser usats com a tals. El/la president/a serà l'encarregat/da d'ordenar la seua immediata expulsió (art. 91.4. de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Què s'ha de fer si s'observa que el dia 24 de maig algú està fent propaganda en les proximitats del col•legi electoral?

S'ha de comunicar esta qüestió al/a la president/a de la Mesa, ja que és l'encarregat/da d'assegurar la llibertat dels/de les electors/es i mantindre l'observança de la llei.
No pot difondre's cap propaganda electoral, ni realitzar-se cap acte de campanya una vegada que esta haja acabat legalment (a les zero hores del dia immediatament anterior a l'elecció, és a dir, a les zero hores del dia 23 de maig) ni tampoc durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions (31 de març), i la iniciació legal de la campanya, el trenta-huité dia posterior a la convocatòria (8 de maig) (arts. 91.1, 51 i 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


Es poden realitzar sondejos durant la jornada electoral?

Sí, ja que l'art. 69.7 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General únicament prohibix la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació durant els cinc dies anteriors a la votació. És a dir, com que la votació és el 24 de maig, queda prohibida la publicació, difusió i reproducció entre el 19 i 23 de maig, ambdós inclosos.
És per tot això que serà possible realitzar el dia de la votació (24 de maig) sondejos electorals, sempre que les preguntes als/a les electors/es sobre el sentit del seu vot es facen fora dels col•legis electorals i dels seus voltants. S'entenen per voltants dels col•legis electorals, els espais físics on es troben persones per a exercir el dret de sufragi (Acord de la Junta Electoral Central, de 7 de juny de 1999). Els resultats d'estos sondejos podran publicar-se a partir de les 20 hores del dia de les eleccions.


novembre 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5