Banner Resultados electorales

Les corts valencianes

És la institució de la Generalitat amb potestat legislativa que representa el poble valencià, a través dels seus parlamentaris, elegits per mitjà de sufragi universal, directe, lliure, igual i secret. Es caracteritzen per ser inviolables i per gaudir d'autonomia.
Tenen la seua seu al Palau dels Borja de la ciutat de València, i poden celebrar sessions en altres llocs de la Comunitat Valenciana quan els seus òrgans de govern així ho acorden (art. 21 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Les funcions de Les Corts són:

 • Aprovar els pressupostos de la Generalitat i les emissions de deute públic.
 • Controlar l'acció del Consell.
 • Elegir al/a la president/a de la Generalitat.
 • Exigir, si és el cas, la responsabilitat política del/de la president/a i del Consell.
 • Exercir el control parlamentari sobre l'acció de l'Administració situada sota l'autoritat de la Generalitat. Amb esta finalitat, es podran crear, si és el cas, comissions especials d'investigació, o atribuir esta facultat a les comissions permanents.
 • Presentar davant de la Mesa del Congrés proposicions de llei i nomenar els/les diputats/des encarregats/des de defendre-les.
 • Sol•licitar al Govern de l'Estat l'adopció de projectes de llei.
 • Interposar recursos d'inconstitucionalitat, així com personar-se davant del Tribunal Constitucional.
 • Aprovar, a proposta del Consell, els convenis i els acords de cooperació amb l'Estat i amb les altres comunitats autònomes.
 • Designar els senadors i les senadores que han de representar la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu la Constitució i en la forma que determine la Llei de Designació de Senadors en representació de la Comunitat Valenciana.
 • Rebre informació, a través del Consell, debatre i emetre opinió respecte d'això dels tractats internacionals i legislació de la Unió Europea, pel que fa a matèries de particular interés de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la legislació de l'Estat.
 • Aquelles altres que els atribuïsquen les lleis i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
  (Art. 22 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

 

Les eleccions a les Corts Valencianes se celebren el diumenge 24 de maig de 2015, per ser el cinquanta-quatré dia posterior a la convocatòria d'eleccions, de data 31 de març (art. 42.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La convocatòria de noves eleccions es realitza mitjançant el Decret del president de la Generalitat, de 30 de març de 2015.
En el decret de convocatòria es fixen el nombre de diputats/des a elegir en cada circumscripció, la duració de la campanya electoral, el dia de votació, i el lloc, dia i l'hora de constitució de Les Corts (art. 23.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'art. 14 de la Llei Electoral Valenciana).

Les Corts Valencianes estan constituïdes actualment per noranta-nou diputats/des. Segons l'art. 23.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'art. 59 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, les Corts Valencianes estaran constituïdes per un nombre de diputats i diputades no inferior a noranta-nou, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en la forma que determina la Llei Electoral Valenciana, atenent els criteris de proporcionalitat i, si és el cas, de comarcalització.

Segons l'art. 12 de la Llei Electoral Valenciana, l'atribució d'escons es realitza d'acord amb els resultats de l'escrutini, d'acord amb les regles següents:

a) No es tenen en compte aquelles candidatures que no hagueren obtingut almenys el 5% dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.

b) S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les respectives candidatures.

c) Es dividix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins a un nombre igual d'escons corresponents a la circumscripció. Els escons s'atribuïxen a les candidatures que obtinguen els quocients majors, atenent un orde decreixent.

d) Quan en la relació de quocients amb aplicació, si és el cas, dels decimals, coincidisquen dos o més corresponents a distintes candidatures, l'escó s'atribuirà a la que haguera obtingut un nombre més gran total de vots. Si hi ha dos candidatures amb el mateix nombre total de vots, el primer empat serà resolt per sorteig i, els successius, de forma alternativa.

e) Els escons corresponents a cada candidatura s'adjudiquen als/les candidats/es inclosos per l'orde de col•locació en què apareguen.

A efectes aclaridors, en l'esmentada llei, en el seu annex II, figura un exemple pràctic de distribució d'escons entre les distintes candidatures, d'acord amb els resultats de l'escrutini.

Per a poder ser proclamat/da electe/a i obtindre escó, els/les candidats/es de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de valencians/es i hauran d'haver sigut presentats/des per partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que obtinguen el nombre de vots exigit per la Llei Electoral Valenciana (art. 23.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

El decret de convocatòria, que entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (31 de març) fixa el dia, l'hora i el lloc de la constitució de Les Corts. Sense perjuí d'això, Les Corts electes han d'estar constituïdes en un termini màxim de 90 dies a partir de la data de finalització del mandat anterior (art. 23.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Les Corts són elegides per quatre anys. El mandat dels/de les diputats/des finalitza quatre anys després de les eleccions, o el dia de dissolució de la Cambra pel president de la Generalitat, en la forma que establisca la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (art. 23.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Son entidades locales menores, aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales de acuerdo con la normativa que las regula.

No podrán constituirse en entidad local menor aquellos núcleos de población que pertenecientes a un municipio, ostente la capitalidad del mismo.

Así mismo, ninguna entidad local menor podrá pertenecer a más de una municipio.

Agenda