Banner Resultados electorales

Els/Les electors/es

El "dret de sufragi actiu" és el dret al vot. Segons l'article 23.1 de la Constitució Espanyola, "els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal".

Són electors/es i, per tant, poden votar, els/les qui posseïsquen la condició política de valencians/es, siguen majors d'edat, estiguen inscrits en el cens electoral vigent i no estiguen incursos/es en algun dels supòsits que impedixen l'exercici del dret de sufragi actiu, que són:
- Estar condemnat/da per sentència judicial ferma a la privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.
- Ser declarat/da incapaç per sentència judicial ferma, sempre que esta declare expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.
- Estar internat/da en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial en què el/la jutge/ssa declare expressament la incapacitat per a exercir el dret al vot.
(Arts. 2 i 3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l'art. 2 de la Llei Electoral Valenciana).

Tenen la condició política de valencians/es:
- Tots/es els/les ciutadans/es espanyols/es que tinguen o adquirisquen el veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
- Els/les ciutadans/es espanyols/es residents en l'estranger que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana i acrediten eixa condició en el corresponent consolat d'Espanya, així com els/les seus/es descendents, inscrits/es com a espanyols/es, si així ho sol•liciten, en els termes establits per la Llei de l'Estat.
- Les comunitats de valencians/es establides fora de la Comunitat Valenciana, que hagen sol•licitat el reconeixement de la seua valencianitat, entesa com el dret a participar, col•laborar o compartir la vida social i cultural del poble valencià (art. 3.1, 3.2 i 3.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Sí, poden votar les persones que tinguen 18 anys complits el dia 24 de maig (art. 85.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no és obligatori votar. Ningú no pot ser obligat o coaccionat, sota cap pretext, a exercir el seu dret de sufragi.
El vot és el mode de ser exercit, per tots els/les ciutadans/es, el dret fonamental reconegut en la Constitució Espanyola de participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits (art. 23 de la Constitució Espanyola i art. 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no cal, es pot votar únicament a una de les eleccions convocades. No obstant això, s'ha de tindre en compte que en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals per al mateix dia de votació, l'elector/a exercix el seu dret de sufragi actiu en un acte únic, i no podrà votar en moments distints dins d'eixa jornada electoral.

Sí, el vot és secret. Ningú no pot ser obligat o coaccionat sota cap pretext a revelar el seu vot (arts. 5 i 86.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).


El vot pot ser exercit de manera presencial o per correu.

El vot presencial s'exercix personalment en la secció en què l'elector/a es trobe inscrit segons el cens i en la Mesa electoral que li corresponga, sense perjuí de les disposicions sobre el vot per correspondència i el vot dels/de les interventors/es (art. 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Dins del vot presencial, es troba la modalitat del vot accessible per mitjà del qual les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o que siguen afiliats/des a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) poden exercir el seu vot de forma presencial.

• En el vot per correu es distingix:

- El dels/de les electors/es residents a Espanya que prevegen que en la data de votació no estaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot, o que no podran acudir personalment a votar el dia de les eleccions.
- El vot dels/de les espanyols/es inscrits/es en el cens dels/de les electors/es residents-absents que viuen en l'estranger - vot CERA - (art.75.1. de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
- El vot dels/de les espanyols/es que es troben temporalment en l'estranger - vot ERTA- (Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als/a les ciutadans/es espanyols/es que es troben temporalment en l'estranger).
Dins del vot per correu, es regulen diferents especialitats de vot per als/les electors/es embarcats/des en alta mar, els/les quals es troben en missions internacionals, així com per als/les interns/es en centres penitenciaris i persones malaltes i/o discapacitades.
 

Agenda