Banner Resultados electorales

Membres de les Meses Electorals

La Mesa electoral forma part de l'Administració electoral, junt amb les juntes electorals, i té la funció de presidir l'acte de votació, controlar el seu desenrotllament, així com arreplegar els vots el dia de les eleccions i realitzar el còmput d'estos una vegada acabada la votació.
La Mesa electoral està composta per un/a president/a i dos vocals. A més, també són nomenats dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa electoral (arts. 25.1. i 26.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La formació de les meses correspon als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes de zona.
Els membres de la Mesa electoral són elegits per mitjà del sorteig, celebrat entre els dies vint-i-cinqué i vint-i-nové posteriors a la convocatòria. És a dir, si la convocatòria és de data 31 de març, el sorteig es realitzarà entre els dies 25 i 29 d'abril, ambdós inclosos, en els ajuntaments (art. 26.1 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Poden ser membres de la Mesa electoral la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors/es de la Mesa corresponent, que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies.
El/la president/a haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent (art. 26.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no poden ser membres de la Mesa electoral els/les qui es presenten com a candidats/es (art.27.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La junta electoral de zona notificarà als/a les interessats/des la seua designació com a membre de la Mesa electoral en el termini de tres dies després del sorteig. Es pot realitzar el sorteig entre els dies 25 i 29 d'abril, ambdós inclosos, la notificació es podrà efectuar entre els dies 25 d'abril a 2 de maig, ambdós inclosos.
Junt amb la notificació s'entregarà a la persona interessada un manual d'instruccions sobre les funcions dels membres de la Mesa electoral (art. 27.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, són obligatoris. A més és un deure dels/de les ciutadans/es col•laborar en el procés electoral en la mesura que els siga possible (art. 27.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

- Ser membre de les juntes electorals.
- Ser candidat/a i suplent a les eleccions a les Corts Valencianes.
- Els/les interventors/es i apoderats/des designats/des amb anterioritat a la notificació del nomenament de membre de Mesa electoral.
- Els/les militars en actiu.
- Els/les condemnats/des per sentència ferma a la privació del dret de sufragi actiu i passiu.
- Els/les incapaços declarats/des per sentència judicial ferma.
- Els/les malalts/es, hospitalitzats/des o no hospitalitzats/des.
- Els/les residents fora de la circumscripció electoral.
- El personal embarcat.
- Les persones inelegibles.
- I qualsevol que tinga una causa justificada i documentada suficientment.

La Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, sobre les causes d'impediments i excuses justificatives per a formar part de les meses electorals (personals, familiars i professionals) que poden ser al•legades per part dels/de les presidents/es i vocals designats/des, i que són:

Han d'entendre's com a causes personals que en tot cas justifiquen, per si soles, que el/la membre designat d'una Mesa electoral siga rellevat/da de l'exercici del càrrec:

- Ser major de 65 anys i menor de 70.
- La situació de discapacitat.
- La condició de pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
- La situació d'incapacitat temporal per al treball acreditada per mitjà de la baixa mèdica corresponent.
- La gestació a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal, siga subsidiat o no per la Seguretat Social. Estos supòsits hauran de ser acreditats per mitjà de certificat mèdic o, en el cas del període de descans, per maternitat subsidiat, per mitjà de còpia de l'escrit del seu reconeixement.
- L'internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, la qual cosa serà acreditada per mitjà de certificat dels seus responsables.

Són causes personals que poden justificar l'excusa del/de la membre designat/da d'una Mesa electoral, atenent les circumstàncies de cada cas que correspon valorar a la junta electoral de zona:

- La lesió, malaltia física o psíquica que, encara que no haja produït una declaració d'incapacitat per al treball, impedisca exercir les funcions de membre d'una Mesa electoral, o convertisca en particularment difícil o penós l'exercici d'estes funcions. L'acreditació d'esta causa serà efectuada per mitjà de certificat mèdic en què es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten este exercici.
- La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat concórreguen també per analogia en el desenrotllament de les funcions de membre de la Mesa electoral. L'acreditació d'esta causa serà efectuada per mitjà de certificat mèdic en què es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten este exercici.
- La situació de risc durant l'embaràs durant els seus primers sis mesos, sempre que els factors de risc determinants de la situació concórreguen també per analogia en el desenrotllament de les funcions de membre de la Mesa electoral. L'acreditació d'esta causa serà efectuada per mitjà de certificat mèdic en què es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten este exercici.
- La previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o en l'endemà d'aquella, sempre que resulten inajornables, bé per les conseqüències que puga ocasionar per a la salut de la persona interessada, bé pels perjuís que poguera ocasionar en l'organització dels servicis sanitaris. Estes circumstàncies hauran de ser acreditades per mitjà dels corresponents informes o certificats dels facultatius i dels centres en què estiga previst realitzar la intervenció o les proves.
- La pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura resulten contraris o incompatibles amb la participació en una Mesa electoral. L'interessat/da haurà d'acreditar la mencionada pertinença i, si no és conegut per notorietat, haurà de justificar els motius d'objecció o d'incompatibilitat.
- El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma quan, a més de la mencionada circumstància, es justifique la dificultat de poder formar part d'una Mesa electoral.
- Haver format part d'una Mesa electoral amb anterioritat, almenys, en tres ocasions en els últims deu anys, sempre que amb l'acceptació d'esta excusa quede garantida l'exigència establida en l'article 26.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que una Mesa electoral estiga formada per persones incloses en la llista electoral d'eixa Mesa.

Causes relatives a les responsabilitats familiars o raons familiars del/de la  membre designat/da de la Mesa electoral que, en tot cas, justifiquen, per si soles, que siga rellevat de l'exercici del càrrec:

- La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el bebé complisca nou mesos. L'acreditació podrà realitzar-se per mitjà de fotocòpia del llibre de família o certificat de l'encarregat/da del Registre Civil.
- L'atenció directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de huit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Per a la seua acreditació podrà aportar-se o bé còpia de l'escrit en què es reconega la reducció de jornada o bé certificat de les unitats responsables dels servicis socials de la comunitat autònoma o de l'entitat local corresponent. L'atenció directa i contínua de familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no puga valdre's per si mateix. Per a acreditar esta contingència podrà aportar-se o bé còpia de l'escrit en què es reconega la reducció de jornada o bé certificat de les unitats responsables dels servicis socials de la comunitat autònoma o de l'entitat local corresponent.

Són causes familiars que poden justificar, atenent les circumstàncies de cada cas, l'excusa del/de la membre designat d'una Mesa electoral:

- La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resulten inajornables o en els quals l'ajornament provoque perjuís econòmics importants, sempre que la persona interessada siga la protagonista o guarde amb esta una relació de parentiu, fins al segon grau de consanguinitat. En estos casos, la persona interessada no sols haurà d'acreditar documentalment la previsió de celebració de l'esdeveniment, sinó també el seu caràcter inajornable o els perjuís econòmics, en cas de suspensió.

- La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acredite que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral i, a més, que la persona interessada manca d'ascendents o d'altres fills/es majors que puguen fer-ho. Estes circumstàncies hauran d'acreditar-se documentalment.

Són causes relatives a les responsabilitats professionals del/de la  membre designat de la Mesa electoral. Poden excusar-se de la participació en les meses electorals per raons professionals:

- Els qui durant el dia de la votació hagen de prestar els seus servicis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques que tinguen encomanades funcions electorals. En estos supòsits, l'acreditació consistirà en l'informe dels/de les responsables dels respectius òrgans on es detallaran les dificultats per a substituir la persona interessada en la jornada electoral. S'entenen inclosos en esta causa els/les notaris/àries que hagen de realitzar en la jornada electoral les funcions previstes en la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
- Els qui hagen de prestar durant la jornada electoral servicis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera. En estos casos, la justificació consistirà en informe emés pel/per la responsable del servici, en el qual es detallaran els motius que impedisquen o facen particularment difícil la substitució de la persona interessada durant la jornada electoral.
- Els/les directors/es de mitjans de comunicació d'informació general i els/les caps dels servicis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.
- Els/les professionals que hagen de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguen previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan la persona interessada no puga ser substituïda i la no-participació d'esta obligue a suspendre l'esdeveniment, i produïsca perjuís econòmics rellevants. Estes circumstàncies hauran d'acreditar-se documentalment.
 

 

En el cas de no poder acceptar el càrrec de membre de Mesa s'haurà d'al•legar, en el termini de set dies des de la notificació de la designació i davant de la junta electoral de zona, la causa justificada i documentada que impedisca l'acceptació del càrrec. És a dir, si són efectuades les notificacions de designació de membres de Mesa entre els dies 25 d'abril i 2 de maig, ambdós inclosos, es podran realitzar al•legacions entre els dies 25 d'abril i 9 de maig, ambdós inclosos.
En este mateix termini les persones majors de seixanta-cinc anys que hagueren sigut designats membres de Mesa podran renunciar al càrrec (arts. 26.2 i 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La junta electoral de zona resol sense ulterior recurs en el termini de cinc dies. És a dir, si es presenten al•legacions entre els dies 25 d'abril i 9 de maig, ambdós inclosos, la junta electoral de zona les resoldrà entre els dies 25 d'abril i 14 de maig, ambdós inclosos, i comunicarà, si és el cas, la substitució produïda al primer suplent (art. 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

S'ha de comunicar, com més prompte millor, a la junta electoral de zona, almenys 72 hores abans de l'acte a què haguera de concórrer, i aportar les justificacions pertinents. Però si l'impediment sobrevé després d'este termini, l'avís a la junta haurà de realitzar-se de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la Mesa electoral. En estos casos, la junta comunicarà la substitució al/a la suplent corresponent, si hi ha temps per a fer-ho, i nomenarà un altre, si calguera (art. 27.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El/la president/a i els/les vocals de les meses electorals, així com els/les seus/es suplents respectius/ves que deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense causa legítima o incomplisquen sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ que els imposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General, incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos (art. 143 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les treballadors/es per compte d'altri i els/les funcionaris/àries nomenats/des presidents/es o vocals de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior (art. 28.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Per orde ministerial es regularan les dietes que, si és el cas, siguen procedents per als presidents i vocals de les meses electorals (art. 28.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l'Orde INT/3782/2007, de 13 de desembre, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals).
Així mateix, té dret a la protecció del Sistema de la Seguretat Social davant de les contingències i situacions que puguen derivar-se de la seua participació en les eleccions.

Les funcions dels/de les membres de la Mesa electoral són:
1. Reunió en el local electoral i comprovació d'urnes, cabines, sobres, paperetes, documentació electoral, impresos, així com les condicions del local electoral.
2. Recepció de les credencials que presenten els/les interventors/es de les candidatures, comparar-les i donar-los possessió del seu càrrec.
3. Confecció de l'acta de constitució de la Mesa electoral.
4. Obertura del col•legi electoral i anunci de l'inici de la votació.
5. Anunci del final de la votació i tancament del col•legi electoral.
6. Introducció en les urnes dels vots remesos per correu.
7. Votació dels/de les membres de la Mesa electoral i els/les interventors/es.
8. Firma de la llista numerada de votants.
9. Realització de l'escrutini.
10. Anunci dels resultats de la votació.
11. Confecció de l'acta d'escrutini.
12. Elaboració de l'acta de sessió.
13. Preparació i entrega de la documentació electoral en els jutjats de primera instància o de pau en la circumscripció dels quals es trobe la Mesa.

Han de presentar-se en el local electoral el dia 24 de maig, a les 8.00 hores, per a la constitució de la Mesa electoral (art. 80.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Una Mesa electoral es constituïx amb la presència d'un/a president/a i dos vocals, en cas contrari no pot constituir-se (art. 80.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En este cas desapareix la seua responsabilitat jurídica com a membres de la Mesa electoral, i per tant, podran abandonar el local electoral.

Davant d'esta situació, els/les membres de la Mesa presents, els/les suplents que sí que hagueren acudit o, a falta d'això, l'autoritat governativa, estendran una declaració dels fets succeïts i l'enviaran per correu certificat a la junta electoral de zona, a la qual comunicaran també estes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La junta electoral de zona designarà lliurement les persones que hauran de constituir la Mesa electoral, i podrà inclús ordenar que en formen part alguns/es dels/de les electors/es que es troben presents en el local, en nombre necessari per a la seua constitució. En tot cas, la junta informarà el Ministeri Fiscal d'allò que ha succeït per a l'esclariment de la possible responsabilitat penal dels/de les membres de la Mesa o dels/de les suplents que no hagueren comparegut (art. 80.3 i 80.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
 

Els/les membres de la Mesa electoral presents, els/les suplents que hagueren acudit o, a falta d'això, l'autoritat governativa, hauran de comunicar-ho a la junta electoral de zona, que convocarà una nova votació en la Mesa, dins dels dos dies següents.
En estos casos es fixarà en la porta del local electoral una còpia de la convocatòria a fi que els/les electors/es coneguen quan podran exercir el seu dret al vot. La junta nomenarà d'ofici els/les membres de la nova Mesa per a la votació (art. 80.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

A més del/de la president/a i dos vocals, poden formar part de la Mesa els/les interventors/es i els/les apoderats/des.
Els/les interventors/es poden assistir a la Mesa electoral, participar en les seues deliberacions amb veu, però sense vot, i exercir davant d'esta els altres drets que preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General. En absència dels/de les interventors/es, els/les apoderats/des poden exercir les seues funcions (art. 79.1, 2 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

És el/la representant de cada candidatura en els actes i les operacions electorals. Pot ser tot/a ciutadà/na, major d'edat, que es trobe en ple ús dels seus drets civils i polítics. L'apoderament es formalitza davant de notari/ària o davant del/de la secretari/ària de la junta electoral provincial o de zona, per mitjà de l'expedició d'una credencial, d'acord amb el model oficialment establit.
Les credencials, junt amb el document nacional d'identitat, hauran de ser mostrades als membres de les meses electorals i a la resta d'autoritats competents.
Els/les treballadors/es per compte d'altri i els/les funcionaris/àries que acrediten la seua condició d'apoderats/des, tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació (art. 76 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La seua condició d'apoderat/da li permet accedir lliurement als col•legis electorals per a examinar el desenrotllament de la votació i de l'escrutini en qualsevol Mesa, formular reclamacions i protestes, així com rebre els certificats que preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, quan no hagen sigut expedits a un altre/a apoderat/da o interventor/a de la seua candidatura.
En el cas que no hi haja interventors/es de la seua candidatura poden exercir les seues funcions els/les apoderats/des de la mateixa candidatura en la Mesa electoral, i podran intervindre amb veu però sense vot; en este cas, i des que prenguen possessió com a interventor davant de la Mesa ja no podran exercir la funció d'apoderat/da.
Només poden exercir el seu dret de vot en la Mesa electoral on estiguen inscrits/es segons el cens electoral (arts. 77 i 79. 2 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

És la persona nomenada pel/per la representant de cada candidatura que, reunint la condició d'elector/a, es trobe inscrita en el cens electoral. En el cas d'aquells/es electors/es que no estiguen inscrits/es en el cens corresponent a la circumscripció electoral en què vagen a exercir la seua funció d'interventor/a, la junta electoral de zona haurà de requerir a l'Oficina del Cens Electoral la remissió urgent del certificat d'inscripció en el cens electoral, llevat que prèviament siga aportada pel designat com a interventor/a.
Els/les interventors/es, fins a tres dies abans de les eleccions, poden ser nomenats/des pels/per les representants de cada candidatura, per mitjà de l'expedició de credencials talonàries, i per cada Mesa electoral podrà haver com a màxim 2 interventors.
Els/les interventors/es que siguen treballadors/es per compte d'altri i els/les funcionaris/àries que acrediten la seua funció d'interventor/a tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral, i a una reducció de la jornada laboral de 5 hores, el dia immediatament posterior (art. 78 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'interventor/a assistix a la Mesa electoral i participa de les seues deliberacions amb veu però sense vot.
Pot formular reclamacions i protestes així com demanar certificats.
Pot exercir la seua funció únicament en la Mesa en què estiga acreditat. Com que cada candidatura pot nomenar dos interventors/es per cada Mesa estos poden substituir-se lliurement entre si.
Exercita el seu dret de vot en la mateixa Mesa on estiga acreditat/da, encara que no estiga inclòs en el cens electoral de la Mesa, sempre que figure en la circumscripció electoral corresponent a la Mesa en què vaja a exercir les seues funcions. En cas contrari, només podrà votar per correu (arts. 79 i 88.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Entre les 8 i les 8.30 hores del dia de la votació, els/les interventors/es presentaran les credencials al/a la president/a de la Mesa, qui una vegada confrontades amb els seus talons, unirà estos a l'expedient electoral i els tornarà les credencials.
En el cas que el/la president/a no haja rebut els talons, o hi haja dubtes sobre la seua identitat o de les credencials, o d'ambdós extrems, els donarà possessió, si així ho exigixen, però consignarà en l'acte la seua reserva per a l'esclariment pertinent, i per a exigir-los, si és el cas, la responsabilitat corresponent (art. 82.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, els/les interventors/es i els/les apoderats/des poden portar emblemes i adhesius de l'entitat política a què representen en els quals es continga la denominació, sigles i símbol de l'entitat política junt amb l'expressió "apoderat/da" o "interventor/a", però només a fi d'identificació de qui exercix esta funció i no de realització de campanya electoral (Acord de la Junta Electoral Central, de 21 de maig de 1991)

No, des del moment en què es prenga possessió com a interventor/a d'una Mesa, la persona designada ja no podrà exercir la funció d'apoderat/da en altres meses electorals (art. 79.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les membres de la Mesa electoral i els/les interventors/es emetran el seu vot una vegada conclosa la votació. En primer lloc, el/la president/a de la Mesa introduirà en les urnes els vots remesos per correu i, a continuació, votaran els/les membres de la Mesa i els/les interventors/es.
Respecte als/a les interventors/es que no figuren en el cens de la Mesa, s'especificarà en la llista enumerada de votants la seua secció electoral (art. 88.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Una vegada finalitzada la votació d'estos, seran firmades pels/per les vocals i interventors/es les llistes enumerades de votants, al marge de tots els seus plecs i immediatament davall de l'últim nom escrit (art. 88.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no poden ser detinguts/des durant les hores de l'elecció en què hagen d'exercir les seues funcions, excepte en cas de delicte flagrant (art. 90 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En tot moment ha d'haver-hi com a mínim, dos membres de la Mesa electoral (art. 89 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Agenda