Banner Resultados electorales

Presentació de les Candidatures

Poden presentar candidats/es o llistes de candidats/tes:
a) Els partits i federacions inscrits en el registre corresponent.
b) Les coalicions constituïdes per pacte dels partits i federacions per a concórrer conjuntament a una elecció. Estos hauran de comunicar-ho a la junta entre el dia 1 d'abril i el dia 10 del mateix mes, els dos inclosos. En esta comunicació es farà constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regixen i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació.
c) Les agrupacions d'electors que reunisquen els requisits establits per les disposicions especials de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Per a presentar candidatures necessitaran, almenys, la firma de l'1 % dels/de les inscrits/es en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i cada elector/a podrà donar suport només a una agrupació electoral.

Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors pot presentar més d'una llista de candidats/tes en una circumscripció per a la mateixa elecció. Els partits federats o coalitzats no poden presentar candidatures pròpies en una circumscripció si en esta concorre, per a idèntica elecció, candidats/es de les federacions o coalicions a què pertanyen.
En tot cas, no es podran presentar candidatures que, de fet, vinguen a continuar o succeir l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il•legal i dissolt, o suspés.
(Art. 44 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 26.2 de la Llei Electoral Valenciana).
 

Poden ser candidats/es a Les Corts, els/les ciutadans/es que posseint la condició política de valencians/es o tenint els drets polítics d'esta condició, i complint la condició d'elector/a, no es troben incursos/es en alguna de les causes d'inelegibilitat recollides en l'article 6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General ni en l'art. 4 de la Llei Electoral Valenciana (arts. 2 i 3 de la Llei Electoral Valenciana).

Els/les promotors/es d'un partit polític han de ser persones físiques, majors d'edat, que es troben en ple exercici dels seus drets, no estiguen subjectes a cap condició legal per a l'exercici d'estos i no hagen sigut penalment condemnats/des per associació il•lícita, o per algun dels delictes greus previstos en els títols XXI a XXIV del Codi Penal. Esta última causa d'incapacitat no afectarà als qui hagen sigut judicialment rehabilitats (art. 2.1 de la Llei Orgànica de Partits Polítics).

L'acord de constitució s'haurà de formalitzar per mitjà d'acta fundacional, que haurà de constar en document públic i contindre, en tot cas, la identificació personal dels/de les promotors/es, la denominació del partit que es proposa constituir, les persones integrants dels òrgans directius provisionals, el domicili i els estatuts pels quals s'haurà de regir el partit que tracta de constituir-se.
Els partits polítics adquirixen personalitat jurídica per la inscripció en el Registre de Partits Polítics que a estos efectes, existirà en el Ministeri d'Interior, prèvia presentació en aquell de l'acta fundacional subscrita pels/per les seus/es promotors/es (art. 3 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

La denominació dels partits no podrà incloure termes o expressions que induïsquen a error o confusió sobre la seua identitat o que siguen contràries a les lleis o els drets fonamentals de les persones. Tampoc podrà coincidir, assemblar-se o identificar-se, inclús fonèticament, amb la de cap altre partit prèviament inscrit en el Registre o declarat il•legal, dissolt o suspés per decisió judicial, amb la identificació de les persones físiques, o amb la denominació d'entitats preexistents o marques registrades (art. 3.1, paràgraf segon de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

Els/les promotors/es dels partits polítics realitzaran les actuacions necessàries per a la seua inscripció. Els/les promotors/es de partits no inscrits respondran personalment i solidàriament de les obligacions contretes amb tercers, quan hagueren manifestat actuar en nom del partit.
Dins dels vint dies següents a la presentació de la documentació completa en el Registre de Partits Polítics, el Ministeri de l'Interior procedirà a practicar la inscripció del partit. Este termini quedarà, no obstant això, suspés si es considera necessari iniciar algun dels procediments previstos en l'article 5 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics.
Excepte en els casos de suspensió del termini, transcorreguts els vint dies de què disposa el Ministeri de l'Interior, s'entendrà produïda la inscripció (art. 4.1, 2 i 3 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

La inscripció d'un partit polític en el registre li conferix personalitat jurídica, fa pública la seua constitució i els seus estatuts, vincula els poders públics i és garantia tant per als tercers que es relacionen amb el partit com per als seus propis membres (art. 4.3 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).
La inscripció en el registre tindrà efectes indefinidament mentres no s'anote en este la seua suspensió o dissolució, bé per notificació de la decisió acordada pel propi partit d'acord amb les previsions estatutàries, bé per ser declarat judicialment il•legal i dissolt o suspés (art. 4.4 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

a) Quan s'advertisquen defectes formals en l'acta fundacional o en la documentació que l'acompanya, o quan els/les proponents no tinguen capacitat, el Ministeri de l'Interior ho comunicarà a les persones interessades perquè puguen esmenar els defectes advertits. En este cas, el termini d'inscripció se suspendrà des del moment de la notificació i es reprendrà una vegada que estos hagen sigut degudament corregits.
b) Quan de la documentació presentada es deduïsquen indicis racionals en relació amb la il•licitud penal del partit, el Ministeri de l'Interior ho comunicarà al Ministeri Fiscal, dins del termini dels 20 dies següents a la presentació de la documentació en el registre, mitjançant una resolució fundada que anirà acompanyada dels elements probatoris disponibles per a apreciar estos indicis.
El Ministeri Fiscal, en el termini de 20 dies des que reba l'esmentada comunicació, optarà, en funció que es consideren suficients o no els indicis d'il•licitud penal, per exercir davant de la jurisdicció penal les accions que corresponguen o per tornar la comunicació al Ministeri de l'Interior als efectes de completar la inscripció.
c) Quan es perseguira la inscripció en el Registre de Partits Polítics d'un partit que pretenga continuar o succeir l'activitat d'un altre declarat il•legal i dissolt, se seguirà el procediment establit en l'article 12 de la Llei de Partits Polítics (art. 5 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

Sí, les actuacions administratives relacionades amb la inscripció dels partits polítics es podran recórrer davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa d'acord amb les previsions de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (art. 5.5 de la Llei Orgànica dels Partits Polítics).

Per a presentar candidatures a Les Corts, les agrupacions d'electors necessitaran, almenys, la firma de l'1 % dels/de les inscrits/es en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i cada elector/a podrà donar suport només a una agrupació electoral (art. 26.2 de la Llei Electoral Valenciana).
Cap elector/a pot donar la seua firma per a la presentació de diverses candidatures.
No podran presentar candidatures les agrupacions d'electors que, de fet, vinguen a continuar o succeir l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il•legal i dissolt, o suspés (art. 44.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Les llistes de candidats/es es presentaran davant de la Junta Electoral Provincial entre el quinzé (15 d'abril) i el vinté (20 d'abril) dia des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (art. 27 de la Llei Electoral Valenciana).

En l'escrit es farà constar:
a) Denominació, sigles i símbol d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat.
La denominació, sigles i símbols figuraran necessàriament en totes les seues candidatures i no podran ser modificats durant el procés electoral.
b) Nom i cognoms de tots/es els/les candidats/es i suplents, domicili, així com l'orde de col•locació dins de cada llista.
c) Junt al nom del/de la candidat/a pot fer-se constar la seua condició d'independent o, en cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o federació a què pertany, si esta no concorre amb llista pròpia a les eleccions dins de la mateixa circumscripció.

A l'escrit de presentació s'ha d'acompanyar la documentació següent:
a) Document acreditatiu de l'acceptació de candidatura subscrita per cada candidat/a o suplent, així com declaració que només forma part en una llista dins de tota la Comunitat Valenciana per a les eleccions a Les Corts Valencianes i que reunix els altres requisits d'elegibilitat. La declaració anirà acompanyada de fotocòpia de carnet d'identitat.
b) Certificació que els/les candidats/es es troben inscrits en el cens electoral de la Comunitat Valenciana.
c) Documents acreditatius del nombre de firmes legalment exigit per a participar en el procés electoral amb fotocòpies del carnet d'identitat dels/de les firmants, en el cas de candidatures presentades per agrupacions d'electors.

Les llistes presentades per agrupacions electorals hauran d'estar subscrites pels/per les seus/es promotors/es.
Tota la documentació es presentarà per triplicat. Un dels originals es remetrà immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos originals quedaran depositats en la junta electoral provincial.
L'Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central (JEC) disposa:
La JEC té reiteradament acordat en relació amb les agrupacions d'electors el següent:
S'han de considerar promotors/es de les agrupacions d'electors aquells/es que impulsen o promouen la presentació de candidatures per unions de persones i figuren amb tal caràcter en l'escrit de designació dels/de les representants de les seues candidatures davant de les corresponents juntes electorals. L'acreditació de la condició de promotor/a d'agrupació d'electors s'efectua per mitjà d'un escrit en paper comú en què es faça constar esta, sense que siga necessari un mínim de promotors/es.
Les agrupacions d'electors es constituïxen únicament i exclusivament per a cada procés electoral concret, per la qual cosa s'ha de procedir a nova recollida de firmes per a presentar candidatura en cada nou procés electoral, i no es podrà iniciar la recollida de firmes abans de la convocatòria electoral, per quant la validesa de les actuacions electorals requerix que estes es realitzen dins del període electoral.
Les firmes dels/de les electors/es avalen la constitució de l'agrupació als efectes de la presentació de la candidatura.
L'acreditació de la identitat de tots/es i cada un/a dels/de les electors/es que amb les seues firmes avalen la presentació d'una candidatura independent s'ha de realitzar per mitjà d'acta notarial o pel/per la secretari/ària de la corporació municipal els qui donen fe de l'autenticitat de les firmes. A este efecte s'exigix la compareixença personal dels/de les firmants davant d'estos/as fedataris/àries. Cada candidatura proposada per una agrupació d'electors és independent de qualsevol altra i el seu àmbit ha de ser el de la circumscripció electoral corresponent. L'agrupació d'electors queda formalment constituïda amb la presentació de la candidatura davant de l'Administració electoral, i no necessita ser registrada com a associació.
No hi ha dret preferent per a la constitució d'agrupacions d'electors a favor dels que van presentar candidatures per agrupacions d'electors en anteriors consultes electorals.
No cap la constitució de coalicions d'agrupacions d'electors ni d'estes amb partits polítics.

El termini per a la presentació de candidatures és entre el quinzé i vinté dia posterior des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Açò és, al ser el Decret de convocatòria de data 31 de març, les candidatures es podran presentar entre el 15 i el 20 d'abril, els dos inclosos (art. 45 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 27.1 de la Llei Electoral Valenciana).

Les candidatures es presenten davant de la junta electoral competent (art. 45 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General). Per al cas de les eleccions a Les Corts serà la junta electoral provincial (art. 27.1 de la Llei Electoral Valenciana).

En l'escrit de presentació de candidatures es farà constar:
a) Denominació, sigles i símbol d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat.
Estes figuraran necessàriament en totes les seues candidatures i no podran ser modificades durant el procés electoral.
b) Nom i cognoms de tots/es els/les candidats/es i suplents, domicili, així com l'ordre de col•locació dins de cada llista.
c) Junt al nom del/de la candidat/a es pot fer constar la seua condició d'independent o, en cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o federació a què pertany, si esta no concorre amb llista pròpia a les eleccions dins de la mateixa circumscripció (art. 27.2 de la Llei Electoral Valenciana).
d) Declaració d'acceptació de la candidatura, així com els documents acreditatius de les seues condicions d'elegibilitat (art. 46.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
e) Quan la presentació s'haja de realitzar per mitjà de llistes, cada una ha d'incloure tants/es candidats/es com a càrrecs a elegir (art. 46.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 26.3 de la Llei Electoral Valenciana).

A l'escrit de presentació s'ha d'acompanyar la documentació següent:
a) Document acreditatiu de l'acceptació de candidatura subscrit per cada candidat/a o suplent, així com declaració que només forma part en una llista dins de tota la Comunitat Valenciana per a les eleccions a les Corts Valencianes i que reunix els altres requisits d'elegibilitat. La declaració anirà acompanyada de fotocòpia de carnet d'identitat.
b) Certificació que els/les candidats/es es troben inscrits en el Cens Electoral de la Comunitat Valenciana.
c) Documents acreditatius del nombre de firmes legalment exigit per a participar en el procés electoral amb fotocòpies del carnet d'identitat dels/de les firmants, en el cas de candidatures presentades per agrupacions d'electors.
Les llistes presentades per partits polítics, federacions i coalicions hauran d'estar subscrites pels/per les respectius/ves representants de candidatura. En el cas d'agrupacions electorals, pels/per les seus/es promotors/es.
Tota la documentació es presentarà per triplicat. Un dels originals es remetrà immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos originals quedaran depositats en la junta electoral provincial (art. 27.3, 4, 5 de la Llei Electoral Valenciana).

No, cap elector/a pot donar la seua firma per a la presentació de diverses candidatures (art. 46.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

La llista de candidats haurà de contindre el nombre exacte de càrrecs a elegir més un nombre de suplents equivalents al 15 % d'este nombre arredonit a la baixa. No serà admesa cap llista, que no complisca inicialment estos requisits (art. 26.3 de la Llei Electoral Valenciana).

La presentació de les candidatures es realitzarà amb denominacions, sigles i símbols d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts (art. 46.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
La denominació, sigles i símbols figuraran necessàriament en totes les seues candidatures i no podran ser modificats durant el procés electoral (art. 27.2 a) de la Llei Electoral Valenciana).
En este sentit, l'article 3.1, paràgraf 2 de la Llei Orgànica de Partits Polítics establix que "la denominació dels partits polítics no podrà incloure termes o expressions que induïsquen a error o a confusió sobre la seua identitat o que siguen contràries a les lleis o els drets fonamentals de les persones. Tampoc podran coincidir, assemblar-se o identificar-se encara fonèticament, amb la de cap altre partit prèviament inscrit en el registre o declarat il•legal, dissolt o suspés per decisió judicial, amb la identificació de persones físiques, o amb la denominació d'entitats persistents o marques registrades".

No, no es poden presentar candidatures amb símbols que reproduïsquen la bandera o l'escut d'Espanya, o amb denominacions o símbols que facen referència a la Corona (art. 46.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Tampoc es poden presentar candidatures que reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat (art. 27.2 a) de la Llei Electoral Valenciana).

No, cap candidat/a o suplent es pot presentar a més d'una circumscripció (art. 46.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General). En cas de fer-ho, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana procedirà a eliminar-lo/a de les llistes en què es presente (art. 26.4 de la Llei Electoral Valenciana).

No, cap candidat/a pot formar part de més d'una candidatura (art. 46.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General). Si ho fera, la Junta Electoral Provincial corresponent procedirà a eliminar-lo/a de totes les llistes en què es presente dins d'una mateixa circumscripció (art. 46.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 26.4 de la Llei Electoral Valenciana).

Sí, les candidatures presentades en totes les circumscripcions es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives el vint-i-dosé dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, si és la convocatòria de data 31 de març, les candidatures es publicaran el 22 d'abril. Seran exposades en els locals de les respectives juntes electorals provincials (art. 47.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 28.1 de la Llei Electoral Valenciana).

Dos dies després de la publicació de les candidatures les juntes electorals provincials comunicaran als/a les representants de les candidatures les irregularitats apreciades en estes d'ofici o per mitjà de denúncia d'altres representants. És a dir, en ser publicades les candidatures el dia 22 d'abril, les irregularitats seran comunicades el dia 24 d'abril (art. 47.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 28.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Sí, el termini d'esmena d'irregularitats de les candidatures presentades és de 48 hores des de la comunicació de les irregularitats. És a dir, com les irregularitats es comuniquen el dia 24 d'abril, estes podran ser esmenades entre els dies 25 i 26 d'abril, els dos inclosos (art. 47.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 28.2 de la Llei Electoral Valenciana).

Les juntes electorals provincials procediran a la proclamació de candidats el vint-i-seté dia següent a la data de publicació de la convocatòria. És a dir, si és la convocatòria de data 31 de març, es proclamaran el 27 d'abril (art. 29 de la Llei Electoral Valenciana).

La publicació de les candidatures proclamades es realitzarà l'endemà de la proclamació dels/de les candidats/es per les juntes electorals provincials. És a dir, el vint-i-huité dia següent de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives. Si la proclamació dels/de les candidats/es és el 27 d'abril, es publicaran les candidatures el 28 d'abril (art. 29 de la Llei Electoral Valenciana).

Les candidatures proclamades no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, excepte en el termini habilitat per a l'esmena d'irregularitats, i només per defunció o renúncia del titular o com a conseqüència del propi tràmit d'esmena.
En les llistes de candidats/es, les baixes que es produïsquen després de la proclamació s'entendran cobertes pels/per les candidats/es successius i, si és el cas, pels/per les suplents (art. 48 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, a partir de la proclamació, qualsevol candidat/a exclòs/a i els/les representants de les candidatures proclamades o la proclamació de les quals haguera sigut denegada, disposa d'un termini de 2 dies a partir de la publicació dels/de les candidats proclamats/des, per a interposar un recurs contra els acords de proclamació de les juntes electorals, davant del jutjat contenciós administratiu. En el mateix acte d'interposició ha de presentar les al•legacions que estime pertinents acompanyades dels elements de prova oportuns. És a dir, com la publicació dels/de les candidats/es proclamats/des s'efectua el dia 28 d'abril es podrà interposar un recurs els dies 29 i 30 d'abril (art. 49.1 i 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
La resolució judicial, que s'haurà de dictar en els dos dies següents a la interposició del recurs té caràcter ferm i inapel•lable, sense perjuí del procediment d'empara davant del Tribunal Constitucional, a l'efecte de la qual, s'entendrà complit el requisit establit en l'article 44.1.a) de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. És a dir, com el recurs podrà ser interposat entre els dies 29 i 30 d'abril este es resoldrà entre els dies 1 i 2 de maig (art. 49.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
L'empara s'ha de sol•licitar en el termini de dos dies i el Tribunal Constitucional ha de resoldre en els tres dies següents. És a dir, es podrà sol•licitar l'empara entre els dies 3 i 4 de maig, es podrà resoldre entre els dies 4 i 7 de maig (art. 49.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Estos recursos seran aplicables als supòsits de proclamació o exclusió de candidatures presentades pels partits, federacions, coalicions i agrupacions d'electors que vinguen a continuar o succeir l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il•legal i dissolt, o suspés (art. 49.5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les representants de les candidatures per a l'administració electoral són:
a) Els/les representants generals.
b) Els/les representants de les candidatures, que ho són dels/de les candidats/es inclosos/es en estes (art. 22 de la Llei Electoral Valenciana).

Són les persones que han de representar als partits, federacions, coalicions que pretenguen concórrer a una elecció, davant de l'Administració electoral, que actuen en nom d'ells (arts. 21.1 i 22.1 de la Llei Electoral Valenciana i art. 43.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Les agrupacions d'electors estan representades pels/per les seus/es promotors/es (article 22.5 de la Llei Electoral Valenciana).

Els partits, federacions i coalicions que pretenguen concórrer a les eleccions designaran un/a representant general i un/a suplent per mitjà d'un escrit presentat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana abans del nové dia posterior al de la convocatòria d'eleccions. És a dir, com la convocatòria és de data 31 de març, les designacions de representant general es podran realitzar entre els dies 1 i 8 d'abril, els dos inclosos.
En l'escrit esmentat s'haurà d'expressar l'acceptació de la persona elegida. El/la suplent només podrà actuar en els casos de renúncia, mort o incapacitat del/de la titular (art. 21.1 de la Llei Electoral Valenciana).

Els/les representants de les candidatures ho són dels/de les candidats/es inclosos/es en estes. Al seu domicili es remeten les notificacions, escrits i emplaçaments dirigits per l'Administració Electoral als/a les candidats/es i reben d'estos, per la sola acceptació de la candidatura, un apoderament general per a actuar en procediments judicials en matèria electoral (art. 22.2 de la Llei Electoral Valenciana i art. 43.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les representants generals de partits, federacions i coalicions designaran per mitjà d'un escrit presentat davant de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, i abans de l'onzé dia posterior a la convocatòria, els/les representants de les candidatures que el seu partit, federació o coalició presente en cada una de les circumscripcions electorals i els/les seus/es respectius/ves suplents. Estos/es representants i els seus suplents hauran de tindre domicili en la circumscripció en què es presente la candidatura. És a dir, com la convocatòria és de data 31 de març, es podran designar els/les representants de les candidatures des del dia 1 i fins al dia 10 d'abril, els dos inclosos (art. 21.2 de la Llei Electoral Valenciana).
En el termini de dos dies des de la designació la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana comunicarà a les juntes electorals provincials la seua designació. És a dir, es podran designar els/les representants entre els dies 1 i 10 d'abril, es comunicarà la designació a les juntes electorals provincials entre els dies 3 i 12 d'abril, els dos inclosos (art. 21.3 de la Llei Electoral Valenciana).
Els/les representants de les candidatures i els seus suplents es personaran davant de les respectives juntes electorals provincials per a acceptar la seua designació abans del quinzé dia posterior al de la convocatòria. És a dir, es podran personar des del 3 d'abril i fins al 14 d'abril, els dos inclosos (art. 21.4 de la Llei Electoral Valenciana).
Els/les promotors/es de les agrupacions d'electors designen els/les representants de les seues candidatures i els/les seus/es suplents en el moment de la presentació de les candidatures davant de les juntes provincials, i esta designació haurà de ser acceptada en l'acte. És a dir, com les candidatures es podran presentar davant de les juntes electorals provincials entre els dies 15 i 20 d'abril, els dos inclosos, els/les promotors/es de les agrupacions d'electors hauran de designar els/les seus/es representants i suplents en la mateixa data (art. 21.5 de la Llei Electoral Valenciana).

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i hòmens en l'àmbit de la representació política.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General exigix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten en les eleccions al Congrés, eleccions locals, consells insulars, cabildos insulars canaris, Parlament Europeu i assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Esta composició equilibrada comporta que les  candidatures que es presenten han de tindre una composició equilibrada de dones i hòmens, de manera que en el conjunt de la llista els candidats de cada un dels sexes suposen com a mínim el quaranta per cent. Quan el nombre de llocs que cal cobrir siga inferior a cinc, la proporció de dones i hòmens ha de ser com més pròxima possible a l'equilibri numèric.

També s'ha de mantindre la proporció mínima del quaranta per cent en cada tram de cinc llocs. Quan l'últim tram de la llista no arribe als cinc llocs, la proporció referida de dones i hòmens en eixe tram ha de ser com més pròxima siga possible a l'equilibri numèric, encara que ha de mantindre's en qualsevol cas la proporció exigible respecte del conjunt de la llista. A les llistes de suplents s'apliquen les mateixes regles (article 44.bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Agenda