Règim d'incompatibilitats

El càrrec de President/a de la Generalitat és compatible amb qualsevol altra funció pública?

No, el càrrec de president/a és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, excepte la de diputat/da de Les Corts. També és incompatible amb qualsevol activitat professional i mercantil (art. 6 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell).

Quin és el règim d'incompatibilitats dels/de les Consellers/es?

Els/les consellers/es estan sotmesos/es al règim d'incompatibilitats que l'article 6 de la Llei del Consell establix per al president (art. 30 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell).

Quin és el règim d'incompatibilitats aplicable als/a les diputats/des de Les Corts, i per mitjà de quin procediment se substància?

Els/les diputats/des hauran d'observar en tot moment les normes sobre incompatibilitats establides per l'ordenament vigent.
Als efectes de l'examen sobre incompatibilitats, es remetrà des del Registre d'Interessos a la Comissió d'Estatut dels/de les Diputats/des una còpia de les declaracions d'activitats i de les seues modificacions.
La Comissió d'Estatut dels/de les Diputats/des elevarà al Ple les seues propostes sobre la situació d'incompatibilitat de cada diputat/da en el termini de vint dies següents, comptats a partir de la plena assumpció per este de la condició de diputat/da o de la comunicació que, obligatòriament, haurà de realitzar de qualsevol alteració en la declaració formulada als efectes d'incompatibilitats.
Declarada i notificada la incompatibilitat, el/la diputat/da incurs en ella tindrà huit dies per a optar entre l'escó i el càrrec d'incompatible. Si no exercita l'opció en el termini assenyalat, s'entendrà que renúncia al seu escó (art. 22 del Reglament de Les Corts).

Quin és el règim disciplinari de regidors/es i diputats/des provincials?

El/la regidor/a, diputat/da o membre de qualsevol entitat local perdrà la seua condició, entre altres causes, per incompatibilitat, en els supòsits i condicions establits en la legislació electoral, tal com establix l'article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Els/les regidors/es i diputats/des hauran d'observar en tot moment les normes sobre incompatibilitats i hauran d'informar a la corporació de qualsevol fet que poguera constituir causa d'esta.
Produïda una causa d'incompatibilitat i declarada esta pel Ple corporatiu, l'afectat/da per tal declaració haurà d'optar, en el termini dels deu dies següents a aquell en què reba la notificació de la seua incompatibilitat, entre la renúncia a la condició de regidor/a o diputat/da o l'abandó de la situació que done origen a la incompatibiliat esmentada.
Transcorregut el termini assenyalat sense haver-se exercitat l'opció, s'entendrà que l'afectat/da ha renunciat a la seua condició de regidor/a o diputat/da, i s'haurà de declarar pel Ple corporatiu la vacant corresponent i posar el fet en coneixement de l'Administració electoral als efectes previstos en els articles 182 i 208 Llei Orgànica del Règim Electoral General (art. 10 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).

Com es classifica el personal al servici de l'Administració pública valenciana?

El personal empleat públic es classifica en:
a. Personal funcionari de carrera.
b. Personal funcionari interí.
c. Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.
d. Personal eventual.
(Art. 14.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

En quines situacions es pot trobar el personal funcionari de carrera de l'Administració pública valenciana?

El personal funcionari de carrera es pot trobar en alguna de les situacions següents:
a. Servici actiu.
b. Servicis especials.
c. Servici en altres administracions públiques.
d. Excedència voluntària.
e. Excedència forçosa.
f. Expectativa de destinació.
g. Suspensió de funcions.
(Art. 122 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

Quina és la situació del personal funcionari de carrera que accedix a la condició de diputat/da de Les Corts?

El personal funcionari de carrera serà declarat en la situació de servicis especials quan siga elegit per: Les Corts, les Corts Generals o les assemblees legislatives de les comunitats autònomes per a formar part dels òrgans constitucionals o dels òrgans estatutaris d'estes o altres l'elecció de les quals corresponga al Congrés dels Diputats, al Senat o a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes (art. 124.1.g) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

Què implica la situació de servicis especials per al personal funcionari?

Els que es troben en situació de servicis especials percebran les retribucions del lloc o càrrec que exercisquen i no les que els corresponguen en el seu lloc de personal funcionari de carrera, sense perjuí del dret a percebre l'antiguitat que tinguen reconeguda en cada moment.
Esta situació, suposa el còmput del temps de permanència en esta als efectes de reconeixement d'antiguitat, promoció interna, ascensos i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.
Així mateix, donarà dret a la reserva del mateix lloc de treball si este haguera sigut obtingut per mitjà de concurs. Quan el lloc de treball exercit amb anterioritat haguera sigut obtingut per lliure designació, este dret s'entendrà referit a un lloc de treball del seu cos, agrupació professional o la seua corresponent escala, en la mateixa localitat i amb les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut.
El personal funcionari que haja sigut declarat en la situació de servicis especials no patirà cap menyscabament en el dret a la promoció professional, per haver sigut nomenat durant un període mínim de dos anys consecutius o tres amb interrupció, alt càrrec, membre del poder judicial o d'altres òrgans constitucionals o estatutaris o haver sigut elegit alcaldessa o alcalde, retribuïts i amb dedicació exclusiva, presidenta o president de diputacions o de capítols o consells insulars, diputada o diputat o senadora o senador de les Corts Generals, diputada o diputat de Les Corts o membre de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes (art. 124.2 a 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

Què ocorre si un/a funcionari/ària no sol•licita el seu reingrés en el termini establit?

Procedirà declarar d'ofici l'excedència voluntària per interés particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passe a una situació diferent de la de servici actiu, s'incomplisca l'obligació de sol•licitar el reingrés en el termini establit.
Els qui es troben en situació d'excedència voluntària per interés particular no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en tal situació als efectes de promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga aplicable (art. 127. 1, 3 i 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

El personal al servici de l'Administració del Consell té dret a permisos en matèria electoral?

1. Quant al personal funcionari, són diverses les disposicions legals que regulen el dret a tindre permisos en matèria electoral. Així doncs:

• La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic establix en l'article 14 apartats m) i q) que els/les empleats/des públics tenen els següents drets de caràcter individual: a les vacacions, descansos, permisos i llicències i als altres drets reconeguts per l'ordenament jurídic.
En la regulació d'estos permisos, que es realitza en l'article 48.j), establix que "els funcionaris tindran permís pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral".
• La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana establix en l'article 69.1.i) que "El personal funcionari podrà disfrutar, prèvia comunicació, en els termes i condicions establits reglamentàriament, de permisos, almenys, com a conseqüència de les causes següents: "Compliment del deure inexcusable de caràcter públic i personal".
• De la mateixa manera el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball pel personal al servici de l'administració del Consell en l'article 36.2.b) disposa que "S'entendrà per deure de caràcter públic i personal el compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral".
• En el mateix sentit la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública regula en l'article 30.2 que "es podran concedir permisos pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures derivats de la conciliació de la vida familiar i laboral".

2. Quant al personal laboral:
El Conveni Col•lectiu del Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica, de 31 de maig de 1995, indica que es concediran permisos pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, i dins dels supòsits que es contemplen està el de compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral. A més resulta també d'aplicació al personal laboral, l'article 36.2 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell.
L'Orde 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les Corts Valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors establix en l'article 1 que El "personal al servici de l'administració pública valenciana inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els termes que preveu l'article tres d'esta, que es presente com a candidata o candidat en els pròxims processos electorals a les Corts Valencianes, eleccions locals o eleccions a entitats locals menors, podrà sol•licitar permís, a l'empara del que preveu l'article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i en l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, pel temps de duració de la campanya electoral, tenint dret a la percepció de les retribucions que percebera en el lloc que exercisca, amb dispensa de la prestació del treball".
Així mateix, l'article 2 establix que la sol•licitud "s'haurà de presentar per escrit davant de la persona que ostente la direcció de la unitat corresponent, qui haurà d'informar-la i remetre-la l'endemà de la seua presentació a l'òrgan que ostente les competències en matèria de personal, de la conselleria o organisme on preste els seus servicis la persona interessada, que resoldrà en el mateix termini".

El personal al servici de la Generalitat pot compatibilitzar les seues activitats amb una altra activitat en el sector públic?

En este sentit, l'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana establix que "el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'esta Llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o per mitjà de substitució, de qualsevol càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, si impedix o menyscaba l'exacte compliment dels seus deures, compromet la seua imparcialitat o independència o perjudica els interessos generals."
Per excepció, l'article 5.1.a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques, establix que el personal al servici de la Generalitat i dels organismes que en depenguen, així com de Les Corts i òrgans institucionals, podran compatibilitzar les seues activitats amb la condició de ser diputats autonòmics, llevat que perceben retribucions periòdiques per l'exercici de la funció o que per estes s'establisca la incompatibilitat.

Quin és el règim d'incompatibilitat dels/de les funcionaris/àries de l'Administració local?

El règim d'incompatibilitats dels/de les funcionaris/àries de l'Administració local és l'establit amb caràcter general per a la funció pública en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i en les normes que es dicten per l'Estat per a la seua aplicació als/a les funcionaris/àries de l'Administració local (art. 145 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en Règim Local).

Els/les Jutges/ses poden participar en les eleccions a Les Corts Valencianes?

Als/a les jutges/ses se'ls prohibix en les eleccions legislatives o locals prendre més part que la d'emetre el seu vot personal. No obstant això, exerciran les funcions i ompliran els deures inherents al seu càrrec (art. 395.2n de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial).

novembre 2021
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5