Banner Resultados electorales

Representants de l'Administració

La designació d'estos representants és consensuada entre els/les delegats/des i subdelegats/des del Govern i la Generalitat. Cada representant de l'Administració tindrà dret a rebre còpia de l'acta d'escrutini exclusivament del seu procés electoral.

Són aquelles persones designades per l'Administració per a demanar informació sobre els resultats de l'escrutini electoral en les eleccions a Les Corts. Estan autoritzades per a entrar en els locals de les seccions electorals, encara que no formen part de les meses electorals ni participen en les seues deliberacions (art. 91.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Durant la jornada de votació realitzen les funcions següents:
a) A les 8.00 hores, han de presentar-se en el col•legi electoral en què estiguen la Mesa o meses per a les quals han sigut designats/des i acreditar-se davant del/de la president/a de la Mesa.
b) A les 9.00 hores, han de comunicar a l'Administració la correcta constitució de la Mesa o meses que tenen assignades i, si és el cas, les possibles incidències que es plantegen, així com les solucions adoptades.
c) A les 14.00 i a les 18.00 hores, han de comunicar a l'Administració el primer i segon avanç de participació, respectivament, sobre la Mesa o meses que tenen assignades.
d) A les 19.30 hores, han de trobar-se en el col•legi electoral per a observar el procés d'escrutini, que es desenrotllarà una vegada finalitzada la votació a les 20.00 hores.
e) Finalitzat l'escrutini, han de comunicar a l'Administració el nombre d'electors/es, nombre de votants, nombre de vots en blanc, nombre de vots nuls i nombre de vots obtinguts per cada candidatura, en la Mesa o meses que els han sigut assignades.
f) Una vegada finalitzat el recompte de totes les eleccions, han d'acudir personalment a entregar les còpies de les actes de la Mesa o meses electorals que els han sigut assignades.

Agenda