Banner Resultados electorales

Votació dels residents absents a l'estranger

Sí, podran exercir el dret de vot els/les ciutadans/es espanyols/es que residisquen a l'estranger; si bé el procediment per a exercir este dret és distint si la residència és permanent o si es tracta d'una estada temporal.

No, ja que si l'elector/a tenia previst viatjar a l'estranger, prèviament hauria d'haver sol•licitat el vot per correu des de la data de convocatòria de les eleccions (31 de març), i fins a deu dies abans de la votació (14 de maig) en qualsevol oficina de Correus (art. 72 a) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Sí, podran participar en les eleccions a les Corts Valencianes sempre que s'hagen inscrit com a "residents" en el Registre de Matrícula Consular abans del tancament del Cens Electoral dels/de les Espanyols/es Residents Absents que viuen a l'estranger (CERA).

Cada oficina o secció consular de les missions diplomàtiques d'Espanya porta un Registre de Matrícula dels/de les nacionals espanyols/es que habiten en la seua respectiva demarcació consular, tant si són residents habituals com si es troben allí transitòriament.
Els/les espanyols/es residents a l'estranger s'hauran d'inscriure en el Registre de Matrícula de l'oficina consular que corresponga a la circumscripció on es troben; per a la qual cosa acreditaran la seua identitat, nacionalitat i la seua residència habitual en la demarcació consular.
L'alta en el Registre de Matrícula Consular comporta:

• La inscripció en el Padró d'Espanyols/es Residents a l'Estranger (PERE).
• La inscripció en el Cens electoral de Residents Absents (CERA) per als majors d'edat.

(Reial Decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger).

Les persones majors d'edat donades d'alta en el Registre de Matrícula Consular formaran part automàticament del Cens Electoral de Residents Absents a l'Estranger (CERA).
Els consolats tramitaran les altes i baixes, dels/de les espanyols/es que visquen en la seua demarcació territorial, així com els seus canvis de domicili o les sol•licituds de canvi d'adscripció a una nova circumscripció.
Els/les electors/es espanyols/es residents a l'estranger en el moment de sol•licitar la seua inscripció com a resident en el Registre de Matrícula Consular, hauran de determinar un municipi d'inscripció a Espanya a efectes electorals per a la formació del CERA, segons els criteris establits en l'Orde EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral.

El formulari necessari per a la inscripció en el Cens Electoral dels Residents Absents està a les oficines consulars.

En els consolats s'exposaran les llistes dels/de les inscrits/es en el Cens Electoral de Residents Absents en l'estranger (art. 39.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Es pot consultar la inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents en l'estranger durant els huit dies següents a partir del sext dia posterior a la convocatòria. És a dir, si és la convocatòria de 31 de març, es podrà consultar la inscripció des del dia 6 al 13 d'abril, els dos inclosos (art. 39.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Dins del termini previst per a l'exposició de les llistes electorals del CERA (del 6 al 13 d'abril, els dos inclosos), les persones interessades podran formular reclamació a l'oficina consular, que esta, al seu torn, l'adreçarà a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent a fi de reclamar la seua exclusió o inclusió indeguda en estes

Sí que és possible. Per a això, en primer lloc, l'elector/a haurà de donar-se d'alta en el Registre de Matrícula Consular com a "resident". En segon lloc, durant el període de reclamacions (des del 6 fins al 13 d'abril, els dos inclosos) haurà de formular una reclamació per a la seua inclusió en el cens esmentat, que es tramitarà a l'oficina consular de la seua demarcació.
No obstant això, una vegada que el període de consultes i reclamacions (entre els dies 6 i 13 d'abril, els dos inclosos) haja acabat ja no serà possible la inclusió en el Cens Electoral de Residents Absents.

Els/les espanyols/es inscrits/tes en el Cens dels Electors Residents Absents que viuen en l'estranger hauran de formular, per mitjà d'imprés oficial, la sol•licitud de vot dirigida a la corresponent delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del vint-i-cinqué dia posterior a la convocatòria. És a dir, si és la convocatòria de 31 de març es podrà formular fins al 25 d'abril.
Este imprés serà remés als/a les espanyols/es inscrits/es en l'esmentat cens, sense perjuí de trobar-se disponible des de l'endemà de la convocatòria electoral (1 d'abril) en les dependències consulars i de poder obtindre's per via telemàtica a través de la web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació i del Ministeri de l'Interior, i en la web de la Generalitat <eleccions2015.gva.es>
A l'imprés de sol•licitud s'acompanyarà fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència (art. 75.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El/l'elector/a podrà enviar l'imprés de sol•licitud a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, per mitjà d'una de les opcions següents:

1. Per internet amb certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es per mitjà d'un certificat electrònic reconegut associat al seu Document Nacional d'Identitat (DNI).

2. Per internet amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), si no es disposa de certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es per mitjà de la CTT, seguir les instruccions que se li presenten i adjuntar el fitxer de la imatge d'UN dels documents següents:

- Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI).
- Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
- Certificació de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).

3. Per correu postal o per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual es trobe inscrit/a a Espanya, sense tindre en compte els canvis de municipi d'inscripció produïts l'any anterior a la data de la convocatòria. Haurà d'omplir la data, firmar-la i adjuntar un dels documents següents:

- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI) expedit per les autoritats espanyoles.
- Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
- Certificat de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a)
 

Rebuda la sol•licitud, les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral remetran a l'adreça de la inscripció de l'elector/a, les paperetes i el sobre o sobres de votació, dos certificats idèntics d'estar inscrit en el cens de residents absents, així com un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la junta electoral competent i un altre amb la direcció de l'oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica en què estan inscrits/es, així com un full informatiu i un imprés per a la devolució dels gastos de l'enviament del vot per correu (art. 75. 2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 4.1 del Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment en l'estranger).

La corresponent delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral remetrà, per correu certificat, a l'adreça postal de la inscripció de l'elector/a en el cens electoral de residents absents la documentació necessària per a poder votar per correspondència així com un full informatiu no més tard del trenta-quatré dia posterior a la convocatòria en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats, és a dir, si és la convocatòria de 31 de març, la documentació es podrà remetre fins al 4 de maig i, en les restants, no més tard del quaranta-dosé dia posterior a la convocatòria, és a dir, el dia 12 de maig (art. 75.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Una vegada rebuda la documentació, els/les electors/es poden remetre el vot per correu certificat a l'oficina consular o depositar el vot en l'urna situada a l'oficina o secció consular.

Els/les electors/es que opten per remetre el vot per correu certificat ho han de fer no més tard del quint dia anterior al dia de l'elecció, és a dir, si les eleccions són el 24 de maig, podrà ser enviada fins al 19 de maig (art. 75.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Si s'opta pel "vot en urna", l'elector/a haurà de depositar personalment el sobre dirigit a la junta electoral, a l'oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica en què estiguen inscrits o en els llocs que a este efecte s'habiliten per a això entre el quart i segon dia, ambdós inclosos, anteriors al dia de l'elecció, és a dir, si les eleccions són el 24 de maig, es depositaran entre el 20 i 22 de maig, els dos inclosos (art. 75.4 i 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els/les electors/es que opten per exercir per correu el seu dret de vot, hauran d'incloure en el sobre dirigit a la junta electoral la documentació següent:
-Sobre o sobres de votació amb la seua opció de vot.
-Certificat d'estar inscrit en el cens.
-Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificació de nacionalitat o certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel consolat d'Espanya en el país de residència.

Este sobre ha d'anar dirigit a l'oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica a què l'elector/a estiga adscrit/a, no més tard del quint dia anterior a l'elecció
 

Sí, és totalment gratuït l'enviament de la documentació necessària per a l'exercici del vot dels residents absents en l'estranger, bé perquè existisquen acords amb la Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A, o bé perquè en aquells països on no s'hagen establit estos acords, es podrà sol•licitar el reintegrament de tals gastos, per mitjà de l'ompliment d'un imprés destinat a possibilitar el reintegrament (art. 11 Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals).

L'elector/a, en primer lloc, acreditarà la seua identitat davant del/de la funcionari/ària consular per mitjà del passaport, el document nacional d'identitat o la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel consolat d'Espanya en el país de residència. Posteriorment i, prèvia exhibició i entrega d'un dels certificats d'inscripció en el cens electoral de residents absents, prèviament rebut, depositarà el sobre dirigit a la junta electoral competent per al seu escrutini, una vegada que el/la funcionari/ària consular estampe en este sobre el segell de l'oficina consular en què conste la data del seu depòsit.
Finalitzat el termini del depòsit del vot en l'urna el dia 22 de maig, el/la funcionari/ària consular expedirà una acta que contindrà el nombre de certificacions censals rebudes i, si és el cas, les incidències que s'hagueren pogut produir, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del depòsit del vot en l'urna.
L'endemà, el 23 de maig, els sobres depositats pels/per les electors/es i els rebuts per correu junt amb l'acta expedida pel/per la funcionari/ària consular hauran de ser remesos, per mitjà d'enviament electoral, a l'oficina que a estos efectes es constituïsca en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, la qual, al seu torn, procedirà a l'enviament urgent d'estos sobres a les juntes electorals provincials corresponents (art. 75.5, 6, 7 i 8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Si algun/a elector/a del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol•licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria (31 de març) i fins al desé dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per a sol•licitar el vot per correu (14 de maig), els dos inclosos, sense que això supose la seua baixa en el CERA.
Per a això, haurà d'omplir una sol•licitud disponible en qualsevol oficina del Servici de Correus i dirigir-la a la corresponent delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
L'elector/a haurà de firmar la sol•licitud i comprovar que l'empleat/da de Correus pose la data i el segell corresponent.
Rebuda la documentació electoral en l'adreça d'Espanya que hi haja assenyalat en la sol•licitud, l'elector/a enviarà el seu vot per correu certificat, abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. Estos/es electors/es no podran votar personalment en la Mesa electoral.

Sí, però per a l'exercici del vot dels/de les espanyols/es que es troben a l'estranger de manera temporal, sense ànim de fixar allí la seua residència habitual, resulta obligatòria la inscripció com a no resident en el Registre de Matrícula Consular o en la secció consular de la missió diplomàtica corresponent que s'efectuarà d'acord amb el procediment de vot establit en el Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre (art. 5 del Reial Decret 3425/2000, de 15 de desembre sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger).

Els/les espanyols/es que es troben temporalment a l'estranger i desitgen participar en les eleccions han de sol•licitar la documentació per a exercir el seu dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
Del 31 de març al 25 d'abril, l'elector/a podrà realitzar la sol•licitud per mitjà d'imprés específic que es podrà recollir a les oficines consulars de carrera o seccions consulars d'ambaixada, o descarregar-se telemàticament des de la web del Ministeri de l'Interior i del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació o en la web ‹eleccions2015.gva.es›.
La sol•licitud s'entregarà personalment a l'oficina consular de carrera o secció consular d'ambaixada, prèvia identificació de l'elector/a per mitjà de l'exhibició del seu document nacional d'identitat o passaport espanyol, i el/la funcionari/ària consular haurà de verificar la seua inscripció en el Registre de Matrícula Consular com a no resident i la coincidència de la firma.
Esta oficina consular de carrera o secció consular d'ambaixada remetrà immediatament la sol•licitud, a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.
Esta sol•licitud tindrà validesa tant per a les eleccions a Les Corts com per a les eleccions municipals, i comporta que el dret de sufragi s'efectue des de l'estranger.

Després de la recepció de la sol•licitud la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada en el Registre de Matrícula Consular com a no resident, considerarà a tots els efectes com rebuda la sol•licitud i enviarà per correu certificat la documentació electoral, no més tard del 4 de maig en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats, i en la resta, no més tard del 12 de maig. La documentació es remetrà al domicili en l'estranger de la persona interessada indicada en la sol•licitud.

La documentació electoral estarà integrada per:
- Un full explicatiu.
- Un certificat d'inscripció en el cens electoral vigent.
- Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
- El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'esta.
- Imprés per a la devolució dels gastos de l'enviament del vot per correu.

De l'1 al 20 de maig, l'elector/a remetrà per correu certificat el sobre dirigit a la Mesa electoral en què haurà introduït el certificat d'inscripció en el cens electoral i el sobre de votació amb la papereta elegida, així com si ho desitja l'imprés omplit per a la devolució dels gastos de l'enviament.
És indispensable que en el sobre dirigit a la Mesa electoral conste el mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent, als efectes de certificar que s'ha remés dins del termini previst.

Agenda