Votació presencial

Quina documentació pot utilitzar l'elector/a per a identificar-se davant de la Mesa electoral per a poder votar?

Es pot utilitzar tant el document nacional d'identitat com el passaport o permís de conduir, on aparega la fotografia del/de la titular. No obstant això, no s'admetrà la seua fotocòpia per a identificar l'elector/a.
No obstant això, la documentació abans enumerada per a identificar l'elector/a, no pot considerar-se com l'única forma permesa per la llei, encara que siga la més normal i adequada, ja que qualsevol mitjà pot ser admés per la Mesa electoral sempre que quede vàlidament acreditada la identitat del l'elector. Per això, excepcionalment, les meses electorals poden permetre, en quant es tracta d'una qüestió de fet sotmesa a la seua resolució, l'exercici del dret de sufragi si no hi ha dubtes sobre la identitat de la persona, a la vista dels mitjans de prova de què disposa.
A manera d'exemple direm que el carnet d'un col•legi professional, o el d'un club, etc. en el qual vinga reflectida la foto, la firma i el número del document nacional d'identitat de l'elector/a, i no presente dubtes sobre la seua identitat, podria ser admés.
En el mateix sentit es pronuncia el Tribunal Superior de Justícia de Navarra, de 4 de desembre de 1989 (recurs núm. 1018/1989).
(Art. 85.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i els acords de la Junta Electoral Central, de 3 i 15 de març de 1996).

Es permet votar si la documentació que acredita la identitat de l'elector/a està caducada?

Sí, es pot votar igualment encara que la documentació estiga caducada.
Tal com ha sigut acordat per la Junta Electoral Central en els acords de 9 de juny de 1986 i de 4 d'abril de 1991, el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir que estiguen caducats seran vàlids si permeten l'acreditació del/de la votant quan conste la fotografia i firma del/de la titular.

Pot una persona votar per una altra?

No, en cap cas pot votar una persona en compte d'una altra, ja que el vot s'exercix personalment (art. 4.1. de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Com voten els/les electors/es que no saben llegir o, els que, per discapacitat, estan impedits per a elegir la papereta o col•locar-la dins del sobre i entregar-la al/a la President/a de la Mesa?

Podran servir-se per a estes operacions d'una persona de confiança que els ajude per a l'exercici de la votació (art. 87.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

gener 2022
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6