Banner Resultados electorales

Vot accessible

Podran sol•licitar-lo les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o siguen afiliats/des a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), i desitgen utilitzar el procediment de vot accessible (art. 3.1 del Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi).

Esta informació es pot trobar a través de la pàgina web eleccions2015.gva.es, en la campanya institucional que la Generalitat realitzarà per a donar a conéixer este procediment de vot; així com en el telèfon gratuït 900 24 05 15, on s'informarà de totes aquelles qüestions de què es tinga dubtes sobre el procediment de vot accessible.

L'horari d'atenció personalitzada, en el telèfon gratuït 900 24 05 15, serà de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores, i de 16.30 a 19.00 hores, i els divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i es podrà telefonar també fora de l'horari assenyalat i deixar les dades en un contestador, per tal de poder contactar de la manera més immediata possible amb el/la sol•licitant del vot accessible.

El procediment del vot accessible consistix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats (sobres i paperetes sense referència en Braille i idèntiques a les que usen la resta dels/de les electors/es), junt amb una documentació específica en sistema Braille. Cada una de les paperetes normalitzades es troba dins d'un sobre en el qual, en tinta i Braille, s'indica la candidatura a què correspon.
La documentació complementària en Braille permet la identificació de l'opció de vot amb garanties de plena autonomia i, per tant, de secret del sufragi.
Les traduccions al sistema Braille seran controlades per la Comissió Braille Espanyola i tot el procediment serà supervisat per l'Administració electoral.

El vot accessible es podrà sol•licitar des del mateix dia de la convocatòria del procés electoral i fins al vint-i-seté dia posterior a esta, és a dir des del 31 de març fins al 27 d'abril, ambdós inclosos, en el telèfon 900 24 05 15 (punt primer de l'Orde INT 3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desplega el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial Decret 1612/2007).

Telefonant al número gratuït 900 24 05 15 que la Generalitat ha disposat amb esta finalitat.

L'elector/a que sol•licite el vot accessible telefònicament, serà preguntat/da pel seu nom, cognoms, domicili, número de document nacional d'identitat, número de telèfon de contacte, el coneixement del sistema de lecto-Braille i si té un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o si està afiliat/da a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). En eixe moment, via telefònica, es confirmarà la recepció de la seua sol•licitud per part de l'Administració.
En qualsevol moment la Generalitat podrà sol•licitar la verificació d'estes dades personals.

Este maletí conté:
- Unes instruccions explicatives sobre la utilització de la documentació, impreses en Braille.
- Un sobre de votació normalitzat (sense referència Braille).
- Un sobre per cada una de les candidatures que concórreguen a les eleccions a Les Corts, amb la indicació d'estes en tinta i en sistema Braille. Dins de cada un d'estos sobres es troba la papereta de votació normalitzada (sense referència Braille) corresponent a la candidatura indicada en l'exterior.

L'elector/a ha de llegir les instruccions que s'inclouen en la documentació i, a continuació, seleccionar la seua opció de vot.
Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació normalitzat (sense referència Braille) l'elector/a es dirigirà novament a la Mesa electoral per a la seua introducció en l'urna electoral.

La informació sobre les candidatures a les eleccions a Les Corts 2015 s'oferirà a través del telèfon gratuït 900 24 05 15 i a través de la web eleccions2015.gva.es, des de la data de publicació d'estes i fins al mateix dia de l'acte electoral.

L'elector/a que haja comunicat la seua intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible acudix el dia de la votació (24 de maig) a la Mesa electoral en què li corresponga exercir el seu dret al vot.
Allí, prèvia identificació, per mitjà del document nacional d'Identitat o passaport, i comprovació de la formulació de la seua sol•licitud, el/la president/a de la Mesa o, si és el cas, algun dels/de les vocals li farà entrega d'un maletí o kit de vot accessible en què, en tinta i llenguatge Braille, s'indica el procés electoral a què correspon.
Una vegada arreplegada la documentació, l'elector/a pot dirigir-se als espais habilitats a este efecte en els locals electorals per al maneig de la documentació electoral amb la privacitat deguda.
Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació, l'elector/a es dirigirà novament a la Mesa electoral i se seguirà el mateix procediment que per a la totalitat dels/de les electors/es.

Després de la votació, es recomana a l'elector/a que porte el kit o maletí de votació i tot el material sobrant, a fi de garantir el secret del vot emés.

No és obligatori. Només l'utilitzaran aquelles persones que, reunint els requisits exigibles, l'hagen sol•licitat voluntàriament. En el cas que no desitgen utilitzar este procediment, podran ser assistits/des per una persona de confiança per a exercir el seu dret al vot (art. 87.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Agenda