Banner Resultados electorales

Presentació de Candidatures

Presentació de Candidatures

Ja s'han publicat les candidatures presentades  i el 28 d'abril es faran públiques les candidatures proclamades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies corresponents.

A partir d'eixa data es podran consultar totes les candidatures i candidats/es en esta web.


Per a més informació:

  • Articles 26 a 29 de la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana
  • Articles 44 a 49 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
  • Instrucció de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la documentació que ha d'adjuntar-se en la presentació de candidatures.
  • Instrucció 5/2007, de 12 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.
  • Instrucció 8/2007, de 19 d'abril,sobre interpretació del tràmit d'esmena d'irregularitats previst en l'article 48.1 Llei Orgànica del Règim Electoral General, per incompliment dels requisits dels articles 44 bis i 187.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.
  • Preguntes freqüents