Banner Resultados electorales

L'Administració de Justícia

Als jutjats contenciosos administratius correspon conéixer de les impugnacions contra els actes de les juntes electorals de zona i de les formulades en matèria de proclamació de candidatures i candidats/es efectuada per qualsevol de les juntes electorals, en els termes que preveu la legislació electoral (arts. c1.3) i 8.5 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de Justícia coneixeran dels actes i disposicions de les juntes electorals provincials i de les comunitats autònomes, així com els recursos contenciosos electorals contra els acords de les juntes electorals sobre la proclamació d'electes i l'elecció i proclamació de presidents/es de corporacions locals, en els termes de la legislació electoral (art. 10.1 f) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i art. 74.1 f) de la Llei Orgànica del Poder Judicial).

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem coneixerà:
a) Dels recursos que es deduïsquen en relació amb els actes i les disposicions de la Junta Electoral Central, així com els recursos contenciosos electorals que es deduïsquen contra els acords sobre proclamació d'electes, en els termes que preveu la legislació electoral.
b) Dels recursos deduïts contra actes de les juntes electorals adoptats en el procediment per a elecció de membres de les sales de Govern dels tribunals, en els termes de la Llei Orgànica del Poder Judicial (art.12.3 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

No, no cap la interposició de recurs d'apel•lació contra les sentències dels jutjats contenciosos administratius (art. 81.1 b) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

No, no cap la interposició del recurs de cassació contra les sentències de les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de Justícia en matèria electoral (art. 86.2 d) de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

No, en cap cas seran recurribles en cassació per a la unificació de la doctrina les sentències que es referisquen a matèria electoral (art. 96.4 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Una sala formada pel/per la president/a del Tribunal Suprem, els/les presidents/es de sala i el/la magistrat/da més antic/ga i el/la més modern/a de cada una d'estes, coneixerà, sense perjuí d'altres competències, dels processos de declaració d'il•legalitat i conseqüent dissolució dels partits polítics, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Partits Polítics (art. 61.1.6é de la Llei Orgànica del Poder Judicial).

Els/les jutges/ses o magistrats/des no podran pertànyer a partits polítics o sindicats o tindre ocupació al seu servici (art. 395. de la Llei Orgànica del Poder Judicial).

L'afiliació a un partit polític per part d'un/a jutge/ssa pot suposar la comissió d'una falta molt greu i la sanció corresponent (art. 417.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial).

Es prohibix als/a les jutges/ses, en les eleccions legislatives o locals, prendre més part que la d'emetre el seu vot personal. No obstant això, exerciran les funcions i ompliran els deures inherents a càrrec seu (art. 395.2n de la Llei Orgànica del Poder Judicial).

El càrrec de jutge/ssa és incompatible amb qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política de l'Estat, comunitats autònomes, províncies i la resta d'entitats locals i organismes que depenen de qualsevol d'estes. No obstant això, en el cas que els/les magistrats/des, jutges/ses i fiscals, en actiu, desitgen presentar-se a les eleccions, podran fer-ho sol•licitant el passe a la situació administrativa que corresponga (art. 389.2n de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'art. 7.3 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Agenda