Banner Resultados electorales

Votació per correu

Els/les electors/es que prevegen que en la data de la votació (24 de maig) no es trobaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el col•legi electoral (art. 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'elector/a que vullga votar per correu haurà de realitzar el següent:
1r- Des de la convocatòria de les eleccions (31 de març) i fins a deu dies abans de la votació (14 de maig) haurà d'acudir a qualsevol oficina de Correus, personalment i prèvia exhibició del seu document nacional d'identitat original -en cap cas, se n'admetrà fotocòpia-, per a formular la sol•licitud del vot per correu. Així mateix, junt amb la mencionada sol•licitud haurà de sol•licitar el certificat d'inscripció en el cens dirigit a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
2n- Una vegada omplida i firmada la sol•licitud, l'empleat/da de Correus ha de comprovar la coincidència de la firma.
(Art. 72 a) i b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Es pot sol•licitar el vot per correu així com el certificat d'inscripció en el cens a partir de la data de la convocatòria i fins a deu dies abans de la votació. És a dir, si la convocatòria és de 31 de març es pot sol•licitar des del mateix dia 31 i fins al 14 de maig, ambdós inclosos (art. 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En cas de malaltia o incapacitat que impedisca la formulació personal de la sol•licitud, esta ha de ser efectuada en nom de l'elector/a per una altra persona autoritzada notarialment o consularment per mitjà de document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a.
La malaltia o incapacitat que impedisca formular personalment la sol•licitud ha d'acreditar-se per mitjà de certificat mèdic oficial i gratuït (art. 72 c) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
La sol•licitud ha de dirigir-se a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Seran igualment vàlids als efectes de l'article 72 c) de Llei Orgànica del Règim Electoral General, els certificats emesos en impresos oficials ordinaris no gratuïts. En tot cas, hauran de presentar-se originals, sense que siga admissible la seua fotocòpia simple (Acords de la Junta Electoral Central, de 26 d'abril de 1993 i 17 de maig de 1999).

No, en la mateixa autorització notarial o consular no es podrà incloure a diversos/es electors/es, sinó que cada autorització només es podrà estendre per a un/a elector/a (art. 72.c de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, una mateixa persona només pot representar a un/a elector/a (art. 72.c de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Dins dels tres dies següents a la presentació de la sol•licitud de vot per correu, l'Oficina de Correus remet la documentació a l'Oficina del Cens Electoral corresponent (art. 72 d) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).
Rebuda la sol•licitud, la delegació provincial comprova la inscripció de l'elector/a en el cens, realitza l'anotació corresponent en este perquè el dia de la votació no es realitze el vot personal, i estén el certificat sol•licitat per a la votació per correu (art. 73.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'Oficina del Cens Electoral remet tota la documentació per correu certificat a l'elector/a, entre el trenta-quatré dia posterior a la convocatòria i abans del sext dia anterior al de la votació. És a dir, sent la convocatòria de 31 de març, esta documentació serà remesa entre els dies 4 i 17 de maig, els dos inclosos.
La documentació es remet al domicili indicat per l'elector/a, o a falta d'això, a qui figure en el cens. Esta documentació consistix en: el certificat d'inscripció en el cens, paperetes i sobres electorals, sobre en què figura l'adreça de la Mesa electoral on li corresponga votar, així com un full explicatiu (art. 73.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Ha de firmar l'avís de rebut acreditatiu de la recepció de la documentació necessària per a votar per correu la mateixa persona que ho ha sol•licitat i acreditarà, prèviament, la seua identitat (art. 73.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

En cas de no trobar-se en el domicili, se li comunicarà que s'haurà de personar, per si o a través de representant autoritzat/da notarialment o consularment, en l'oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu, el contingut de la qual es farà constar expressament en l'avís (art. 73.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

L'elector/a elegirà les paperetes corresponents per a la votació de les eleccions convocades, les introduirà cada una en el sobre corresponent i els tancarà.
Inclourà els sobres de la votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre dirigit a la Mesa i ho remetrà per correu certificat (art. 73.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, el sobre per a la votació per correu no necessita franqueig (art. 73.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El Servici de Correus conservarà fins al dia de la votació (24 de maig) tota la correspondència dirigida a les meses electorals i la traslladarà a estes a les 09.00 del matí. Així mateix, continuarà traslladant aquella que puga rebre's durant este dia, fins a les 20.00 hores.

Els sobres rebuts després de les 20.00 hores del dia de la votació (24 de maig) es remetran a la junta electoral de zona (art. 73.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

El Servici de Correus portarà un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a disposició de les juntes electorals (art. 73.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, no es pot votar personalment una vegada s'ha sol•licitat el vot per correu (art. 73.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

No, una vegada sol•licitada la documentació per a votar per correu, no es pot votar personalment.

Els/les interns/es en centres penitenciaris que no estiguen privats/des del dret de sufragi, poden votar per correu.
En els centres penitenciaris s'exposaran les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzaran sessions informatives d'explicació i aclariment del procediment de votació.
Per a això, el/la directora/a de cada centre penitenciari o la persona en qui este/a delegue, sol•licitarà a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A, que un/a empleat/da d'este servici es desplace en una data determinada, entre el 31 de març i el 14 de maig, els dos inclosos, al centre penitenciari proveït dels impresos de sol•licitud d'inscripció en el cens electoral vigent que pogueren ser necessaris perquè, allí mateix, els òmpliguen els/les interns/es que vulguen exercir el seu dret al vot per correu.
Així mateix, del 4 al 17 de maig, els dos inclosos, l'Oficina del Cens Electoral haurà de remetre al centre penitenciari en què es trobe el/la reclús/a, els sobres i paperetes suficients que li seran entregades personalment per l'empleat/da de Correus.
L'elector/a elegirà la papereta corresponent, la introduirà en el sobre, i este en un altre sobre que anirà dirigit a la Mesa electoral que corresponga.
L'empleat/da de Correus farà arribar estos sobres a les corresponents Meses electorals el dia de la votació (24 de maig).
(Arts. 72 i 73 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i Acords de la Junta Electoral Central, de 17 de maig de 1993 i de 15 de febrer de 2000).

Sí, si algun dels/de les reclusos/es no tinguera document nacional d'identitat bastarà amb el document d'identitat interior que tenen tots els/les interns/es, sempre que en este aparega la fotografia del/de la titular. (Acords de la Junta Electoral Central de 15 de febrer del 2000 i de 23 de febrer de 2004).

Agenda