Banner Resultados electorales

Preguntes freqüents

Són entitats locals menors els nuclis de població separats territorialment del municipi a què pertanyen, que tinguen característiques peculiars i que es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula.

No es podran constituir en entitat local menor els nuclis de població que pertanguen a un municipi i que en tinguen la capitalitat.

Així mateix, cap entitat local menor podrà pertànyer a més d'un municipi.
(art. 54 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana.)

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors seran:

• La presidència
• La junta veïnal

(art. 65.1 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

La junta veïnal estarà integrada per la presidència i pels vocals, amb un mínim de dos, als quals se sumarà un vocal per cada 200 habitants, sense comptar les fraccions.

El seu nombre total de membres no podrà ser superior al terç del nombre de regidors de l'ajuntament a què pertanyen.

(art. 65.2 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

La presidència i la junta veïnal exerciran les atribucions que la legislació establisca com a pròpies de l'alcalde i del ple de l'ajuntament, respectivament, limitats a l'àmbit de competències de l'entitat local menor.

(art. 67.1 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana.)
 

L'elecció dels/de les membres dels òrgans de govern es regix pel que disposa la normativa de règim electoral general d'acord amb les especialitats previstes en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana:

S'elegiran d'acord amb les regles següents:

1. Tots/es els/les candidats/es s'integraran en una sola llista i cada elector/a podrà donar el seu vot a tants/es candidats/es com càrrecs elegibles corresponguen.
2. Serà proclamat/da president o presidenta, el/la candidat/a que haja obtingut el nombre més gran de vots, i vocals, els/les candidats/es que més nombre de vots obtinguen, fins a completar el nombre de càrrecs elegibles.
3. Els casos d'empat es resoldran per sorteig.

En cas de defunció, incapacitat o renúncia del/de la president/a, serà proclamat/da com a tal el que el seguisca per nombre de vots obtinguts.

Les vacants que es produïsquen entre els/les vocals seran atribuïdes al/a la candidat/a no elegit/da que més vots haguera obtingut.

(art. 66.4 i 6 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).
 


Els partits, federacions o coalicions electorals que es presenten a les eleccions municipals i les agrupacions electorals que es constituïsquen en el si de l'entitat local menor podran presentar tants/es candidats/es com càrrecs elegibles li corresponguen (art. 66.4.a) de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

Per a presentar candidatura, les agrupacions d'electors necessiten un nombre de firmes no inferior al deu per cent dels/de les residents en l'entitat local menor inscrits/es en el cens electoral, sense que, en cap cas, el nombre de firmants puga ser inferior a vint (art. 66.5 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).
 

Tots/es els/les candidats/es han de tindre la condició d'electors/es i residents a l'entitat local menor (art. 66.4.a) de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

L'elecció dels òrgans de govern de les entitats locals menors es durà a terme en el mateix acte que les eleccions municipals i a Les Corts, és a dir, el 24 de maig de 2015.

El dia 24 de maig de 2015 a les 09.00 h s'iniciarà la votació i finalitzarà a les 20.00 h (art. 84.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General).

Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, en col•laboració amb els ajuntaments interessats, determinaran les seccions electorals i la Mesa o Meses que les conformen, de manera que a tots/es els/les electors/es d'una entitat local menor els corresponga, en exclusiva, la mateixa Mesa o Meses i secció electoral (art. 66. 2 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, on aparega la fotografia del/de la titular o, a més, si es tracta d'estrangers/es, la targeta de residència (art. 85.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General).

Sí, podran sol•licitar-lo els/les electors i electores que prevegen que en la data de votació (24 de maig) no es trobaran en l'entitat local menor on els correspon exercir el seu dret de vot, o aquelles persones que no es puguen personar en el col•legi electoral.

(art. 72 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.)
 

 

Les persones inscrites en el cens d'espanyols residents absents no poden exercir el seu dret al vot per a les entitats locals menors ni en les eleccions municipals.

No obstant això, les persones que es troben temporalment en l'estranger i estiguen inscrites en el cens d'espanyols residents, sí que podran exercir el seu dret al vot a les eleccions a les entitats locals menors, per mitjà del procediment que s'establix per a això en el Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als/a les ciutadans/es espanyols/es que es troben temporalment en l'estranger.

(arts. 2. 3 i 74 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.)

No, ja que només es pot votar per mitjà d'este procediment en les eleccions a Les Corts, no és possible en les eleccions municipals, ni en les dels òrgans de govern de les entitats locals menors.

Són electors/es i, per tant, poden votar, els/les que estiguen inscrits/es en el cens electoral vigent amb dret de sufragi actiu en les eleccions municipals corresponents al municipi a què l'entitat local menor pertanga.

En les eleccions locals poden votar ciutadans/es de la Unió Europea residents a Espanya, que figuren en les llistes electorals, per a això han d'estar inscrits/es en el Padró Municipal, ser major d'edat el dia de la votació i haver declarat la intenció de votar en les Eleccions Municipals.

També poden votar els ciutadans/es de països amb acords de reciprocitat sobre participació en les eleccions municipals.

Agenda