Documentació del vot accessible

Documentació del vot accessible

El/la president/a de la Mesa entregarà a l'elector/a la documentació que integra el procediment de vot accessible per a les eleccions a Les Corts 2015.

La documentació s'entregarà en un maletí o kit, que estarà integrat per:

• Una guia explicativa en Braille
• Un sobre de votació normalitzat.
• Un sobre per cada una de les candidatures amb la indicació d'esta en tinta i en Braille. Dins de cada un d'estos sobres, hi haurà la papereta de votació normalitzada corresponent a la candidatura indicada en l'exterior.

L'elector/a haurà de llegir les instruccions que s'inclouen en la documentació i, a continuació, seleccionar l'opció de vot. Una vegada seleccionada, haurà d'introduir-la en el sobre de votació normalitzat.

Agenda