Banner Resultados electorales

Procediment

Procediment

L'elector/a haurà de sol•licitar personalment el vot per correu des del 31 de març fins al 14 de maig en qualsevol Oficina de Correus. Així mateix, junt amb esta sol•licitud, s'haurà de sol•licitar el certificat d'inscripció en el Cens Electoral dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

L'empleat/da de Correus encarregat/da de rebre la sol•licitud exigirà a la persona interessada l'exhibició del document nacional d'identitat i comprovarà la coincidència de la firma, i no se n'admetrà una fotocòpia.

L'Oficina de Correus remetrà la sol•licitud a la Direcció Provincial de l'Oficina del Cens Electoral en el termini de tres dies des de la presentació.

Una vegada rebuda la sol•licitud de vot en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, en comprovaran la inscripció en el Cens i realitzaran l'anotació corresponent en este perquè el dia de les eleccions no es realitze el vot personalment emetent el certificat sol•licitat.
 

Una vegada admesa la sol•licitud, JA NO ES PODRÀ VOTAR PERSONALMENT

Agenda