Espanyols/es residents a l'estranger (CERA) que estiguen temporalment a Espanya

Si algun/a elector/a del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) estiguera temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol•licitar (igual que els/les residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria (31 de març) i fins al desé dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per a sol•licitar el vot per correu (14 de maig), els dos inclusivament, sense que això supose la baixa en el CERA.

Per a això, haurà d'omplir una sol•licitud disponible en qualsevol Oficina del Servici de Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

L'elector/a haurà de firmar la sol•licitud i comprovar que l'empleat/da de Correus pose la data i el segell corresponent.

Rebuda la documentació electoral en l'adreça d'Espanya que haja assenyalat en la sol•licitud, l'elector/a enviarà el vot per correu certificat, abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. Estos/es electors/es no podran votar personalment en la Mesa electoral.

Agenda