Remissió de la documentació electoral

Remissió de la documentació electoral

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat, a la direcció de la inscripció de l'elector/a, la documentació electoral necessària per a votar, no més tard del 4 de maig en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats/es i, en els restants, no més tard del 12 de maig. A este termini caldrà sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili a l'estranger. La documentació electoral esta integrada per:

- Dos certificats d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents.

- Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.

- Un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Junta Electoral competent.

- Un sobre amb l'adreça de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en què estan inscrits.

- Un full infirmatiu.

- Imprés per a la devolució dels gastos de l'enviament del vot per correu.
 

 

Agenda